c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programarkiv

24.11.2020 Höstmöte och föredragsafton

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen 24 november 2020 kl. 17.00. Mötet hålls via den digitala mötestjänsten Zoom. För att delta i mötet krävs en möteslänk samt ett lösenord. Den som önskar delta i mötet uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 16 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL HÖSTMÖTET. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

 

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 

 • Verksamhetsplan för 2021
 • Budget för 2021 samt fastställande av årsavgifterna
 • Val av styrelsens ordförande för 2021
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2021–31.12.2022. I tur att avgå: Magdalena af Hällström, Nina Johansson och Anna Wilhelmsson.
 • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2020–31.12.2022. I tur att avgå: Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman.
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2021
 • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2021
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag med Anu Lahtinen:

 

 Adelns historia i Finland

 

I ståndssamhället stod adeln ofta i händelsernas centrum. Hösten 2020 utkommer samlingsverket Aatelin historia Suomessa (Siltala) som behandlar den finska adeln och adelskapet ur flera olika perspektiv. I sitt föredrag berättar Anu Lahtinen om boken och om adelsforskningen i Finland för närvarande.

 

Anu Lahtinen är biträdande professor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet. Hon har redigerat verket tillsammans med Janne Haikari, Marko Hakanen och Alex Snellman.

 Välkomna!

 

22.9.2020 Digitalt vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet

Eftersom Historiska föreningens stadgeenliga vårmöte i mars måste inhiberas på grund av restriktionerna kring Covid-19 sammanträder föreningen i stället till ett digitalt vårmöte tisdagen 22 september 2020 kl. 18.00.

 

Mötet hålls via den digitala mötestjänsten Zoom. För att delta i mötet krävs en möteslänk samt ett lösenord. Den som önskar delta i mötet uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 12 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL VÅRMÖTET. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

Efter mötet ca kl. 18.30 följer ett föredrag av FD Jeanette Lindblom som kan följas via samma länk som vårmötet. Personer som är intresserade av att lyssna till föredraget bör därför också anmäla sig på samma sätt som den som deltar i mötet. Det går att ansluta sig till möte eller föredrag när som helst medan de pågår.

 

Under vårmötet behandlas:

 

·       Verksamhetsberättelse för år 2019

·       Bokslut för år 2019

·       Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

FD Jeanette Lindbloms föredrag behandlar:

 

Bysantinska kvinnor i stadsmiljö

från 500- till 700-talet

 

I det tidiga Bysans, liksom i många historiska samhällen, ansågs det offentliga vara männens sfär medan kvinnornas domän var hemmet och hushållet. Trots det var kvinnorna verksamma även utanför hemmet såväl i vardagen som till fest. FD Jeanette Lindblom disputerade med avhandlingen Women and public space. Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries vid det svenska läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2019. I sitt föredrag berättar hon på vilka villkor och hur bysantinska kvinnor var närvarande i det offentliga rummet

VÄLKOMMEN!

 

 

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet

(Inhiberat p.g.a. coronarestriktionerna)

 

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 kl. 17.15 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 

 • Verksamhetsberättelse för år 2019
 • Bokslut för år 2019
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Jeanette Lindblom under rubriken:

 

Bysantinska kvinnor i stadsmiljö

från 500- till 700-talet

 

I det tidiga Bysans, liksom i många historiska samhällen, ansågs det offentliga vara männens sfär medan kvinnornas domän var hemmet och hushållet. Trots det var kvinnorna verksamma även utanför hemmet såväl i vardagen som till fest. FD Jeanette Lindblom disputerade med avhandlingen Women and public space. Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries vid det svenska läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2019. I sitt föredrag berättar hon på vilka villkor och hur bysantinska kvinnor var närvarande i det offentliga rummet.

 

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

 

VÄLKOMMEN!

 

19.2.2020 Föredragsafton: Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Sophie Holm, onsdagen 19 februari 2020 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 505.

Sjuttonhundratalet utgör en övergångsperiod i den europeiska diplomatins historia. Utrikespolitik och diplomati institutionaliserades och professionaliserades i allt högre grad. Det diplomatiska arbetet påverkades också av samhällsförändringar så som bättre kommunikationsmöjligheter och framväxten av en allmän opinion med politisk betydelse. Men vad innebar detta ur det enskilda sändebudet synvinkel?

Sophie Holm har undersökt den tidigmoderna diplomatins oskrivna regler genom en granskning av utländska sändebud i Stockholm vid tiden för 1746–1747 års riksdag. Vid denna tid aktualiserade Österrikiska tronföljdskriget olika allianspolitiska alternativ under riksdagen med ett ökat diplomatiskt engagemang i huvudstaden som följd. I fokus för hennes föredrag står diplomati, opinionsbildning och konflikthantering utanför de militära sammandrabbningarnas och fredskongressernas sfär: hur såg det diplomatiska värvets villkor ut och vad innebar det att tjänstgöra som diplomat i Stockholm?

Sophie Holm disputerade med avhandlingen Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 vid det svenska läroämnet i historia vid Helsingfors universitet i december 2019.

 

 Varmt välkomna!

 

8.2.2020 XXI Finska historiedagarna i Lahtis 2020

 

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 8 februari 2020 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Avfärd: Lördagen 8 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Packalén) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Lunch och kaffe på egen bekostnad. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.  Studerande medlemmar bjuds även på lunch i Lahtis.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 6.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Anmälan senast 6.2.2020 per webblankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at) eller tfn 040 720 6460.

VÄLKOMMEN!

 

Program för XXI Finska historiedagarna i Lahtis 2020

Medborgerlighetens många ansikten 1809–2020

 

Det svenskspråkiga programmet för de XXI Finska historiedagarna behandlar medborgerlighet, samhällsdebatt och aktivism i Finlands historia från 1800-tal till begynnande 2020-tal. På vilka sätt har medborgarna kunnat påverka samhället och samtidsfenomen under olika årtionden? Vilka är de arenor där samhällsfrågor debatterats och vilka yttre omständigheter har utstakat gränser för vad som kan diskuteras? I de tre sessionerna behandlas kejsartidens politiska och medborgerliga arenor, den politiska aktivismen under mellankrigstiden och den finlandssvenska samhällsdebattens former från antifascism till #MeToo.

 

10.00–12.00: Medborgerlighetens arenor i kejsartidens Finland

FM Maren Jonasson: De allmänna lantbruksmötena som samhällspolitisk arena 1847–1870

FD Reetta Eiranen: Nationalism och känslor i en 1800-talsfamilj

 

12.00–13.00  Lunch

 

13.00–14.45 Politisk aktivism i första republiken

Docent Aapo Roselius: Finska frikårsrörelsen och krigseuforin 1919

FM Aleksi Ahtola: Bruno Jalander – från aktivist till aktivisternas motståndare 1905–1932

 

15.15–17.00 Samhällsdebatt i Svenskfinland 1920–2020

FM Ylva Perera: Skrivande som motstånd. Antifascism i finlandssvensk skönlitteratur 1920–1950

PM Nina Nyman: Vad blev kvar när dammen brast?

 

VÄLKOMNA!

 

ÄLDRE PROGRAM

Program 2019

Program 2018

Program 2017

Program 2016

Program 2015

Historiska föreningens 100-årsjubileum 2014

Armfelt jubileum 2014

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004

Program 2002-2003

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »