c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Sara Johansson

18.12.2020

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 29:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Sara Johansson för pro gradu-avhandlingen Kom, avsmakades, segrade – tobakens ekonomi och retorik. Strengbergs tobaksreklam i finsk press 1900–1930. Prissumman är 1 000 euro.

Sara Johansson undersöker i sin avhandling reklam för Strengbergs tobaksfabrik i finländsk tidningspress i början av 1900-talet. Johansson kartlägger hur mycket reklamutrymme som köptes för Strengbergs tobaksreklam samt dess förhållande till olika konjunkturer så som första världskriget. Därtill diskuterar hon reklamens språkliga och visuella retorik i anslutning till ideal och föreställningar i det finländska samhället.

I sin analys av reklammaterialet utgår Johansson från reklamens funktion som en samhällsspegel. Med hjälp av kritisk diskursanalys identifierar hon de teman som ingår i reklamens föreställningsvärld. I sin avhandling visar Sara Johansson att tobaksreklamen utgick från fenomen och ideal som antogs vara åtråvärda för konsumenten. Bland de fenomen som tobaksreklamerna antog vara åtråvärda för konsumenten fanns det moderna och det exotiska. Associationer till det moderna framkallades genom bilder av massproduktion, tekniska innovationer, kvinnor och stadsliv. Hänvisningar till Orienten, det annorlunda och exklusiva, skapade ett exotiskt inslag i reklamerna. Parallellt med detta förekom emellertid också ett annat reklamspråk som tog fasta på Finlands historia och natur samt agrara och nationella symboler.

I sin prismotivering framhäver Historiska föreningens priskommitté att Sara Johanssons avhandling är ett väl genomfört arbete med en tydligt definierad och avgränsad forskningsuppgift. Hennes framställning visar prov på ett självständigt grepp och förmåga att föra argumentation. Avhandlingen ger en intressant inblick i den finländska tobaksindustrins historia.

Gunnar Mickwitz pris

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången år 1992. På grund av den rådande pandemisituationen ordnas hösten 2020 ingen fysisk prisutdelningsceremoni.

 

Priskommittén för läsåret 2019–2020 har bestått av professor Henrik Meinander, PD Henrik Forsberg, FM Anna Wilhelmson och FD Julia Dahlberg.

 

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande Julia Dahlberg (julia.dahlberg[at]helsinki.fi, tfn. 0400 645 403).

 

Ett sammandrag av avhandlingen finns tillgängligt i Helsingfors universitets databas Helda: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316396.

 

Mer om Gunnar Mickwitz fond och priset på adressen: http://www.historiskaforeningen.fi/fonderna/gunnar-michwitz-fond

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »