c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2018

Vårmöte 2018

Historiska föreningen r.f.

Tid: Tisdagen 10 april 2018, kl. 17.15

Plats: Vetenskapernas hus, sal 312

Närvarande: 10 personer

 

1.Mötets öppnande

Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.17 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 

2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet

På grund av påskens utgivningstidtabell publicerades den stadgeenliga möteskallelsen i Hufvudstadsbladet den 4.4.2018, d.v.s. sex dagar före mötet. Eftersom en möteskallelse även sänts ut med föreningens medlemscirkulär 4/2018 beslöt mötet i enlighet med Henry Rasks förslag, att mötet skulle betraktas som stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 

3. Fastställande av föredragningslistan för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

 

4. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

 Till ordförande för mötet valdes Henry Rask. Enligt förslag av mötets ordförande valdes ingen vice ordförande för mötet. Till sekreterare valdes Nina Johansson.

 

5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

John Strömberg och Tomas Sjöblom valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017

Verksamhetsberättelsen föredrogs av föreningens ordförande Julia Dahlberg och godkändes. Bilaga 4.

 

7. Styrelsens förslag till bokslut för år 2017 och revisorernas berättelser

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.

Revisorns samt verksamhetsgranskarens berättelser föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 6 ab.

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9. Övriga ärenden

Den avgående ordföranden för Historisk Tidskrift för Finlands redaktionsråd, John Strömberg, informerade om att en ny ordförande och vice ordförande valts för redaktionsrådet. Docent Henrika Tandefelt valdes till ordförande och docent Charlotta Wolff till vice ordförande på mötet den 9.4.2018. Samtidigt utsågs FM Anna-Stina Hägglund till ny redaktör. Hägglund är doktorand vid Åbo Akademi.

 

10. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.53.

 

 

In fidem

 

Föreningens ordförande Julia Dahlberg                        Mötesordförande Henry Rask

 

Sekreterare Nina Johansson

 

Justerat:

 

John Strömberg                                        Tomas Sjöblom

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »