c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2017

Vårmöte2017 

Historiska föreningen r.f. 

Tid: Torsdagen 30 mars 2017, kl. 17.15  

Plats: Vetenskapernas hus, sal 404 

Närvarande: 11 personer, varav 10 röstberättigade  

 

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.17 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1. 

2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet 

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär 3/2017 och som annons i Hufvudstadsbladet 19.3.2017. Bilagor 2ab. 

3. Fastställande av föredragningslistan för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3. 

4. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Henry Rask. Enligt förslag av mötets ordförande valdes ingen viceordförande för mötet. Till sekreterare valdes Nina Johansson. 

5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

Henrika Tandefelt och John Strömberg valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelsen föredrogs av föreningens ordförande Julia Dahlberg och godkändes. Bilaga 4. 

7. Styrelsens förslag till bokslut för år 2016 och revisorernas berättelser

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5. 

Revisorns samt verksamhetsgranskarens berättelser föredrogs av Henry Rask och godkändes. Bilaga 6ab. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året. 

9. Övriga ärenden

  1. Gunnar Mickwitz-priskommitté

På Höstmötet den 17.11.2016 valdes professor Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet) och Julia Dahlberg (föreningens representant), med mandat att invälja ytterligare medlemmar. På höstmötet beslöts enligt Henry Rasks förslag att tilläggsdelegaterna skrivs in i vårmötesprotokollet.  Vårmötet valde docent John Strömberg och fil.dr Sofia Gustafsson till kommittémedlemmar. 

  1. Reglemente för redaktionsrådet för HTF

Reglementet för redaktionsrådet för HTF presenterades av redaktionsrådets ordförande John Strömberg. Reglementet godkändes. Henry Rask tog under diskussion upp frågan om vem som är ansvarig utgivare för tidskriften. Historiska föreningen konstaterades vara ansvarig utgivare. 

  1. Övrigt

Henry Rask framförde hälsningar från föreningens hedersmedlem Max Engman. Rask och Rainer Knapas hade varit och hälsat på Engman. 

10. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 18.05.  

 

In fidem 

Föreningens ordförande Julia Dahlberg 

 

Mötesordförande Henry Rask 

 

Sekreterare Nina Johansson 

 

Justerat: 

 

Henrika Tandefelt     John Strömberg 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »