c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2018

Höstmöte 2018

Historiska föreningen r.f.

Protokoll

 

Tid: Onsdagen 28 november 2017 kl. 17.15.

Plats: Vetenskapernas hus (sal 404), Kyrkogatan 6, Helsingfors.

Närvarande: 13 röstberättigade medlemmar

 

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.17 och konstaterade 13 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1

 

2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 10/2018 och som annons i Hufvudstadsbladet söndagen 11.11.2018. Bilagor 2ab

 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragninslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3

 

4. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Julia Dahlberg, till vice ordförande Henry

Rask och till sekreterare Nina Johansson.

 

5. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

John Strömberg och Anna Wilhelmson valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 

6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2019

Verksamhetsplanen för år 2018 presenterades av ordförande Julia Dahlberg och godkändes. Bilaga 4

 

7. Styrelsens förslag till budget för år 2019 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2019 presenterades av ordförande Julia Dahlberg eftersom föreningens ekonom Michaela Bränn var frånvarande. Budgetförslaget diskuterades och godkändes. Styrelsens förslag till höjning av årsavgiften för medlemmar, samt höjningen av prenumerationsavgiften för HTF i Finland godkändes av höstmötet. Årsavgifterna fastställdes till 45 euro för ordinarie medlemmar, 25 för studerande och 20 euro för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland). Prenumerationsavgift för Historisk Tidskrift för Finland är 45 euro såväl i Finland som till utlandet. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 euro. Bilaga 5

 

8. Val av styrelseordförande för år 2019

Till styrelseordförande för år 2019 valdes Julia Dahlberg.

 

9. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2019–31.12.2020. I tur att avgå: Nina Johansson, Magdalena af Hällström och Kasper Kepsu.

Nina Johansson och Magdalena af Hällström återvaldes till styrelsen. Till ny ledamot i stället för Kasper Kepsu, som var i tur att avgå och avsagt sig omval, valdes Anna Wilhelmson.

Ett års mandatperiod (1.1.2018–31.12.2019) återstår för Michaela Bränn, Tomas Sjöblom och Robert Stjernberg.

 

10. Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2019–31.12.2021. I tur att avgå: Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Johanna Wassholm.

Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Johanna Wassholm som var i tur att avgå, omvaldes.

Peter Stadius, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2017–31.12.2019.

Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman är valda för perioden 1.1.2018–31.12.2020.

 

11. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2019

Till kommittén valdes professor Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet) och FD Julia Dahlberg (föreningens representant), FM Magdalena af Hällström och Gunnar Mickwitz-pristagaren för år 2018.

 

12. Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2019

Beslöts enligt styrelsens förslag att val av priskommittén uppskjuts till höstmötet 2019 eftersom priset inte utdelas under det kommande året.

 

13. Val av revisor samt verksamhetsgranskare för år 2019 samt ersättare för dessa.

Till revisor för räkenskapsperioden 2019 valdes CGR Eva Bruun från Bruun Audit Oy (ersättare Rabbe Nevalainen) och till verksamhetsgranskare Pertti Hakala (ersättare Henry Rask).

 

14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

 

15. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet klockan 17.45.

 

 

In fidem

Ordförande Julia Dahlberg

Sekreterare Nina Johansson

 

 

Justerat:

 Anna Wilhelmson                                     John Strömberg

 

 

 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »