c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2017

Höstmöte 2017 

Historiska föreningen r.f. 

Protokoll 

 

Tid: Måndagen 20 november 2017 kl. 17.15 

Plats: Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6, Helsingfors 

Närvarande: 12 röstberättigade medlemmar 

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.23 och konstaterade 12 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1 

2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 11/2017 och som annons i Hufvudstadsbladet söndagen 12.11.2017. Bilagor 2ab  

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag, med ändringar i §9. I ”Valda för perioden 1.1.2016–31.12.2017: Magdalena af Hällström, Kasper Kepsu och Nina Johansson.” ändrades datumen till 1.1.2017–31.12.2018. Bilaga 3. 

4. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Julia Dahlberg, till vice-ordförande Henry Rask och till sekreterare Nina Johansson. 

5. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

John Strömberg och Nina Edgren-Henrichson valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018

Verksamhetsplanen för år 2018 presenterades av ordförande Julia Dahlberg. Henry Rask föreslog att man i avsnittet om Historisk Tidskrift för Finland kunde nämna att huvudredaktör Jennica Thylin-Klaus leder redaktionens arbete och mötet godkände verksamhetsplanen med detta tillägg. Bilaga 4 

7. Styrelsens förslag till budget för år 2018 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2018 presenterades av ordförande Julia Dahlberg eftersom föreningens ekonom Michaela Bränn var frånvarande. Budgetförslaget diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 40 euro för ordinarie medlemmar, 25 för studerande och 20 euro för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland). Prenumerationsavgift för Historisk Tidskrift för Finland är 40 euro, för prenumerationer till utlandet är avgiften 45 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 euro. Bilaga 5 

8. Val av styrelseordförande för år 2018

Till styrelseordförande för år 2018 valdes Julia Dahlberg. 

9. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2018–12.2019. I tur att avgå Michaela Bränn, Lotta Nylund och Sophie Holm. 

Michaela Bränn återvaldes till styrelsen. De tidigare ledamöterna Lotta Nylund och Sophie Holm som stod i tur att avgå ställde inte upp för omval. Till nya ledamöter valdes FM Tomas Sjöblom och fil.stud. Robert Stjernberg. 

Ett års mandatperiod (1.1.2017–31.12.2018) återstår för Magdalena af Hällström, Kasper Kepsu och Nina Johansson.  

10. Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2018–31.12.2020. I tur att avgå Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman.

Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman som var i tur att avgå, omvaldes. 

Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Johanna Wassholm är valda för perioden 1.1.2016–31.12.2018. 

Peter Stadius, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2017–31.12.2019. 

10. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2018

Till kommittén valdes professor Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet) och FM Julia Dahlberg (föreningens representant), FD Kasper Kepsu och Gunnar Mickwitz-pristagaren för år 2017. Bestämdes att kommittén har rätt att ta in en ny kommittémedlem ifall Gunnar Mickwitz-pristagaren tackar nej till uppdraget.  

 12. Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2018

Till kommittén valdes FD Jennica Thylin-Klaus (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), docent Jessica Parland-von Essen som tidigare pristagare, FD Kasper Kepsu samt FM Julia Dahlberg. 

13. Val av revisor samt verksamhetsgranskare för år 2018 samt ersättare för dessa.

Till revisorer för räkenskapsperioden 2018 valdes CGR Eva Bruun från Bruun Audit Oy (suppleant Rabbe Nevalainen, utsedd av Bruun Audit) och Pertti Hakala (suppleant Henry Rask). 

14. Övriga ärenden

John Strömberg informerade om läget för Historisk Tidskrift för Finland. 

15. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.50. 

 

 

In fidem 

Ordförande Julia Dahlberg 

Sekreterare Nina Johansson 

 

 

Justerat: 

Nina Edgren-Henrichson    John Strömberg 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »