c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2016

Höstmöte 2016

Historiska föreningen r.f.

Protokoll

Tid: Torsdagen 17 november 2016 kl. 17.15
Plats: Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6, Helsingfors
Närvarande: 15 röstberättigade medlemmar

 

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.18 och konstaterade 15 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1

2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 10/2016 och som annons i Hufvudstadsbladet lördagen 5.11.2016. Bilagor 2ab

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3

4. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Julia Dahlberg, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Nina Johansson.

5. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Henrika Tandefelt och Lotta Nylund valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2017

Verksamhetsplanen för år 2017 föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4

7. Styrelsens förslag till budget för år 2017 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2017 föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn, diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 40 euro för ordinarie medlemmar, 25 euro för studerande och 20 euro för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland). Prenumerationsavgiften för Historisk tidskrift är 40 euro, för prenumerationer till utlandet är avgiften 45 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 euro. Bilaga 5

8. Val av styrelseordförande för år 2017

Till styrelseordförande för år 2017 valdes Julia Dahlberg.

9. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2017–31.12.2018. I tur att avgå Magdalena af Hällström, Mikael Björk-Winberg och Nina Johansson. 

Magdalena af Hällström och Nina Johansson återvaldes till styrelsen. Till ny ledamot i stället för Mikael Björk-Winberg, som var i tur att avgå och avsagt sig omval, valdes Kasper Kepsu. Ett års mandatperiod (1.1.2016–31.12.2017) återstår för Michaela Bränn, Lotta Nylund och Sophie Holm.

10. Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2017–31.12.2019. I tur att avgå Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck.

Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck som var i tur att avgå, omvaldes. Henrik Knif ställde inte upp för omval och Peter Stadius valdes in som ny ledamot.

Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Johanna Wassholm är valda för perioden 1.1.2016–31.12.2018.

Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman är valda för perioden 1.1.2015–31.12.2017.

11. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz-pris år 2017

Till kommittén valdes professor Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet) och Julia Dahlberg (föreningens representant) med mandat att utvidga kommittén. Beslöts enligt Henry Rasks förslag att tilläggsdelegaterna protokollförs i samband med vårmötet 2017.

12. Val av kommitté för Gösta Mickwitz-pris år 2017

Beslöts enligt styrelsens förslag att val av priskommittén uppskjuts till höstmötet 2017 eftersom priset inte utdelas under det kommande året.

13. Val av två revisorer samt två suppleanter för år 2017

Till revisorer för räkenskapsperioden 2017 valdes Eva Bruun från Bruun Audit Oy (suppleant Rabbe Nevalainen, utsedd av Bruun Audit) och Pertti Hakala (suppleant Henry Rask).

14. Övriga ärenden

Ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland. Jennica Thylin-Klaus valdes av mötet till ansvarig redaktör för HTF för perioden 1.1.2017–31.12.2021.

15. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet klockan 17.51.

 

In fidem

Sekreterare                 Nina Johansson

Ordförande                  Julia Dahlberg

 

Justerat:

Henrika Tandefelt                                                   Lotta Nylund

 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »