c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historik

Historiska föreningen grundades år 1914 som Svenska Studenters Historiska Förening. Den tillkom i ett skede som kännetecknades av intensiv verksamhet för att grunda särskilda svenska föreningar för att tillvarata de svenskspråkigas möjligheter att verka på sitt modersmål på samhällets alla områden i Finland. Fackmässigt kan den nya historiska föreningen ses som en utbrytning ur Historiallinen Yhdistys. Ideologiskt stod Historiska föreningen för en markerat antifennomansk syn på Finlands historia. Någon direkt språkstrid föregick dock inte grundandet av den nya föreningen.

Att grundandet av Svenska Studenters Historiska Förening hade ett vidare syfte än att enbart samla unga svenska historiker vid universitetet framgick två år senare då samma krets av historiker grundade Historisk Tidskrift för Finland. Därmed hade man uppnått målet att ge historievetenskapen i Finland en egen svensk röst, som stod för ett klart alternativ till den dominerande fennomanska tolkningen av i synnerhet Finlands äldre historia. Historiska föreningens hemort har hela tiden varit Helsingfors. I ändamålsparagrafen omtalades 1914 ”Finlands svenska studenter” som särskild målgrupp, vilket förklaras av föreningens anknytning till landets då enda universitetet i Helsingfors.

År 1929 antog föreningen namnet Historiska föreningen, med en uttalad avsikt att bredda medlemsbasen och verksamheten. Trots diskussioner i den riktningen kom föreningen dock aldrig att eftersträva en ställning som ”allfinlandssvensk” historisk förening. Breddningen i medlemsbasen har i första hand skett inom den historieintresserade allmänheten i huvudstadsregionen, som ställt upp vid föreningens möten och program. De aktiva medlemmarna inom styrelsen och publikationsverksamheten har alltid främst rekryterats bland historiker med nära anknytning till Helsingfors universitet.

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland fortsatte länge som ett fristående företag, i nära anknytning till Historiska föreningen. Tidskriften har sålunda stått för uppgiften att utgöra ett samlande organ för alla svenskspråkiga historiker i Finland. Först från och med år 1968 trädde föreningen officiellt in som utgivare av Historisk Tidskrift. Den absoluta majoriteten av de personliga prenumeranterna är sedan mitten av 1970-talet också medlemmar i Historiska föreningen.

VERKSAMHETSFORMER

Det är mycket tydligt att grundlinjen i Historiska föreningens och Historisk Tidskrifts för Finland verksamhet bibehållits med stor konsekvens sedan åren 1914/1916. Det har därför aldrig varit nödvändigt att företa några förändringar i föreningens målsättningsparagraf: Historiska föreningen har till uppgift att främja de historiska studierna bland Finlands svenska studenter samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning.

Föreningen verkar för sitt ändamål genom publikationsverksamhet samt genom att vid sina möten anordna föredrag, diskussioner och referat i historiska ämnen och i aktuella frågor inom den historiska vetenskapen och historieundervisningen. Detta sker minst sex gånger i året under terminerna. I enlighet med föreningens ursprungliga syfte hålles minst två av dessa föredrag av nygraduerade studeranden vid Helsingfors universitet, som framlägger resultaten av sina examensavhandlingar. Föreningen företar därtill varje år kortare exkursioner och studiebesök.

HISTORISK TIDSKRIFT FÖR FINLAND

En av föreningens viktigaste verksamhetsformer är att utge Historisk Tidskrift för Finland. Så uppfattades saken också före det föreningen officiellt övertog utgivningen i en av finska staten dikterad ny situation vad gällde ekonomiskt stöd i slutet av 1960-talet. Historisk Tidskrift var vid denna tid uttryckligen ett organ för de historiker som skrev på svenska. I enlighet med utgivarens vetenskapspolitiska linje under tidskriftens första halvsekel, var det uppsatserna i medeltids- och 1700-talshistoria som var de mest vägande i forskarsamhället. Historisk Tidskrift utges i dag med ekonomiskt stöd av Finlands Akademi och Svenska litteratursällskapet i Finland samt med en betydande självfinansiering genom medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Från att i slutet av 1960-talet ha varit en förhållandevis liten tidskrift, med ett omfång om ca 200 sidor, har Historisk Tidskrift under de tre senaste decennierna målmedvetet byggts ut till landets vid sidan av Historiallinen Aikakausikirja ledande historiska tidskrift. Sidantalet är numera ca 550 per årgång. Innehållsmässigt följs en linje som betonar Finlands historia i ett nordiskt perspektiv, så att vissa häften varje år tematiseras kring bestämda ämnesområden. Genomslagskraften i forskarsamhället har också blivit mycket betydande. Härtill bidrar också att en betydande andel av tidskriftens medarbetare är finskspråkiga historiker, som genom publicering på svenska önskar nå ut till en bredare läsekrets i hela Norden.

Litteratur: Max Engman, ”Historiska föreningen i forskarsamhället och tiden 1914-1989”, Historisk Tidskrift för Finland 74 (1989), s. 397-482.

Ordförande

Per Olof von Törne 1914-1919
Gabriel Nikander 1919-1920
Magnus Gottfrid Schybergson 1920-1923
Hjalmar Crohns 1923-1926
Bruno Lesch 1926-1937
Eric Anthoni 1937-1943
Oscar Nikula 1943-1945
Bruno Lesch 1945
Lolo Krusius-Ahrenberg 1946
Berndt Federley 1946-1949
Eric Anthoni 1949-1965
Jarl Gallén 1965-1976
Johan Chydenius 1976-1982
Jerker A. Eriksson 1982-1986
Dag Lindberg 1987-1992
Henry Rask 1993-2002
Derek Fewster 2003-2010

Peter Stadius 2011-2014

Julia Dahlberg 2015-

Viceordförande

Svante Dahlström 1914-1917
Carl Magnus Schybergson 1917-1918
Bruno Lesch 1918-1919
Kurt Antell 1919-1925
Eric Anthoni 1925-1937
Gunnar Mickwitz 1937-1940
Oscar Nikula 1940-1943
Lolo Krusius-Ahrenberg 1943-1946
Berndt Federley 1946, 1949-1952
Torsten G. Aminoff 1946-1949
Hans Hirn 1952-1964
Jarl Gallén 1964-1965
Walter von Koskull 1965-1967
Johan Chydenius 1968-1976
Jerker A. Eriksson 1976-1982
Henry Rask 1982-1992
Rainer Knapas 1993-1995
Derek Fewster 1996
Alexandra Ramsay 1997-2004
Peter Stadius 2005
Kim Björklund 2006-2007
Aapo Roselius 2007-2014

Sophie Holm 2015-2016

Magdalena af Hällström 2017-

Sekreterare

Kurt Antell 1914-1917
Eric Anthoni 1917-1919
John E. Roos 1919-1922
Jarl Gustafsson 1922-1923
Gustav Adolf Donner 1923-1925
Tor Therman 1925-1927
Jarl Gallén 1927-1929
Pär Harald Lindberg 1929-1933
Berndt Federley 1933-1937
Runar Johansson 1937-1943
Victor Procopé 1943-1945
Göran von Bonsdorff 1945-1947
Walter von Koskull 1947-1954
Johan Chydenius 1954-1965
Kaj Mikander 1965-1968
Dag Lindberg 1968-1970
Max Engman 1970-1974
Henrik Stenius 1974-1981
Beatrice Moring 1981-1987
Derek Fewster 1988-1990
Henrik Meinander 1991-1992
Minna Sarantola-Weiss 1993-1995
Mika Huovinen 1996-1997
Peter Stadius 1998-2001
Kim Björklund 2002-2005
Malin Bredbacka-Grahn 2006 (moderskapsledig 2007)
Aapo Roselius t.f. 2007
Maria Vainio-Kurtakko 2008

Pia Asp 2009-2011
Sophie Holm 2012-2014
Nina Johansson 2015-

Föreningens medlemsantal

1930          70
1940          80
1950          88
1960          90
1970          139
1980          521
1990          511
2000          431
2006          320
2007          345

2008          360
2009          356
2010          362
2011          368
2012          369
2013          371
2014          374
2015          377
2016          373
2017          375

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »