c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2019

Pressmeddelande

Fritt för publicering

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Johanna Rehn

 

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 28:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Johanna Rehn för pro gradu-avhandlingen Hellish Visions. Punishment in Western European Vision Literature, ca. 800–1200. Priset överräcks tisdagen 3 december 2019 av Helsingfors universitets kansler, professor Kaarle Hämeri. Prissumman är 1 000 euro.

Johanna Rehn undersöker i sin avhandling medeltida visioner om de bestraffningar som Gud tvingar den syndfulla människan att gå igenom efter sin död. Med utgångspunkt i Jacques de Goffs kända tes, om att dessa bestraffningar under 1170-talet började kallas för purgatorium, det vill säga skärselden, granskar Rehn 18 västeuropeiska källtexter från 800-talet till början av 1200-talet. Hon undersöker därmed vilka slags bestraffningar som förekommer i visionerna och hur bestraffningarna kopplas till själslig rening och därmed till föreställningar om en skärseld. Genom en noggrann källkritik och en nydanande kategorisering av källmaterialet, kommer Rehn fram till att visioner om en skärseld började ta skepnad redan före 1100-talet. Hon visar också att visionslitteraturens bestraffningar kan delas in i olika kategorier, och att de delvis bygger på olika bestraffningar som tillämpades inom det samtida jordelivet, men också olika traditioner inom genren som hade sina rötter i både litterära och bibliska källor. Till exempel började en helt ny kategori av bestraffningar synas i visionslitteraturens under korstågstiden. Dessa visioner, där de döda kokades och stektes som mat på grund av sina synder, hade sannolikt tagit intryck av rykten som spreds om Österlandets kannibalism.

I sin prismotivering vill Historiska föreningens priskommitté särskilt framhäva Johanna Rehns avhandling är ett ovanligt högklassigt och analytiskt arbete. Avhandlingen präglas av stilistisk säkerhet och en övertygande argumentation som förstärks av att Rehn är väl inläst på forskningslitteraturen och den teoretiska diskussionen om sitt ämne.

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången år 1992.

Priskommittén för läsåret 2018–2019 har bestått av professor Henrik Meinander, FD Julia Dahlberg, FM Jimmy Holmberg samt FM Magdalena af Hällström.

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande

Julia Dahlberg

Julia.dahlberg@helsinki.fi

Tel. 0400 645 403

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet i Helsingfors universitets databas E-thesis: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302979.

Mer om Gunnar Mickwitz fond och priset på adressen: http://www.historiskaforeningen.fi/fonderna/gunnar-michwitz-fond

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »