c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2017

Pressmeddelande

Fritt för publicering

 

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Tomas Sjöblom

 

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 26:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Tomas Sjöblom för pro gradu-avhandlingen Namnförfinskningar komma att ske i tusental”. Namnförfinskningen 1906: aktörer, målgrupp och debatt. Priset överräcks fredagen den 2 februari 2018 av Helsingfors universitets kansler, professor Kaarle Hämeri. Prissumman är 1 000 euro.

 

Tomas Sjöblom undersöker i sin avhandling pro gradu den namnförfinskningskampanj som kulminerade på Snellmansdagen 12 maj 1906 och innebar att tiotusentals personer förfinskade sina släktnamn. Han undersöker vem som utgjorde initiativtagarna och aktörerna inom denna kampanj samt vilken typ av argument de använde sig av. På så vis undersöker han även den politiska agendan i kampanjen och kampanjens tilltänkta målgrupp samt vilken typ av kritik som framfördes mot den inom de svensksinnade kretsarna. Hans källmaterial omfattar närmare 500 tidningstexter ur både den finskspråkiga och svenskspråkiga tidningspressen samt arkivkällor.

 

Med sitt arbete visar Tomas Sjöblom att namnförfinskningskampanjen officiellt riktade sig till hela folket, men i praktiken var det ändå den bildade eliten som utgjorde den huvudsakliga målgruppen. Avsikten med kampanjen var att förfinska den svenskspråkiga eliten. Sjöbloms framställning är väl avgränsad och genomgången av materialet är övertygande. Särskilt förtjänstfullt är det sätt på vilket författaren utnyttjar digitala källor och synliggör sin forskningsmetodik. Arbetet utgör en utmärkt komplettering till den tidigare forskningen om namnförfinskningarna kring sekelskiftet 1900.

 

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången år 1992.

 

Priskommittén för läsåret 2016–2017 har bestått av professor Björn Forsén, docent John Strömberg, FD Sofia Gustafsson samt FM Julia Dahlberg.

 

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande

Julia Dahlberg

Julia.dahlberg(at)helsinki.fi

0400-645403

 

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet i Helsingfors universitets databas E-thesis:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704183903

 

Mer om Gunnar Mickwitz fond och priset på adressen: http://www.historiskaforeningen.fi/fonderna/gunnar-michwitz-fond

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »