c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2018

Pressmeddelande

Fritt för publicering

 

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Jimmy Holmberg

 

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 27:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Jimmy Holmberg för pro gradu-avhandlingen Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919. Priset överräcks tisdagen 18 december 2018 av Helsingfors universitets kansler, professor Kaarle Hämeri. Prissumman är 1 000 euro.

 

Jimmy Holmberg undersöker i sin avhandling pro gradu nykterhetsföreningarna i Pojo socken 1887–1919 med särskilt fokus på bruksområdena i Billnäs och Fiskars. Han visar att det på bruken i Pojo rådde en manlighetskultur som på flera sätt motarbetade nykterhetsarbetet trots att arbetarklassen i allmänhet ofta utgjorde en viktig rekryteringsstomme för nykterhetsrörelsen på andra håll i landet. Ur källorna framkommer exempel på grupptryck, hån och trakasserier mot nykteristerna. Nykterhetsarbetet leddes till en betydande del av kvinnor  och verksamheten riktade sig i stor omfattning till barn. Enligt Holmberg bibehöll Pojos nykterhetsföreningar och Västra Nylands nykterhetskrets även en religiös prägel långt efter att nykterhetsrörelsen nationellt sett allt mer hade övergått till hälsorelaterade argument för nykterhet.

 

I sin avhandling undersöker Jimmy Holmberg vem som stod bakom nykterhetsföreningarna, vilka deras målgrupper och mål var, samt hur och varför intresset för föreningarna fluktuerade. Arbetet är väl strukturerat och Holmberg är väl inläst på forskningslitteraturen och den teoretiska diskussionen om sitt ämne. Han anlägger ett viktigt genusperspektiv på sitt ämne genom att kontrastera den manliga arbetarbefolkningens ointresse och direkta motstånd mot nykterhetsarbetet mot kvinnornas engagemang för samma fråga.

 

 

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången år 1992.

 

Priskommittén för läsåret 2017–2018 har bestått av professor Henrik Meinander, FD Kasper Kepsu, FM Tomas Sjöblom samt FD Julia Dahlberg.

 

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande

Julia Dahlberg

Julia.dahlberg(at)helsinki.fi

Tel. 0400 645 403

 

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet i Helsingfors universitets databas E-thesis: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228994

 

Mer om Gunnar Mickwitz fond och priset på adressen: http://www.historiskaforeningen.fi/fonderna/gunnar-michwitz-fond

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »