c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Historiska föreningen kan också tack vare av föreningens mångåriga aktiva medlem professor emeritus Gösta Mickwitz (1917-2003) donation ordna regelbundet ett vetenskapligt seminarium.

 

ÅR 2019

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller professor emeritus Nils Erik Villstrand. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen fredagen 2 februari 2019, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 104) under rubriken Historikern inför syntesen. Priset tillfaller Nils Erik Villstrand för hans livsgärning som forskare och akademisk lärare samt för hans författarskap kring Finlands och Sveriges gemensamma historia. Prissumman är 4 000 €.

SE PRESSMEDDELANDE

SEMINARIEPROGRAMMET

 

ÅR 2017

Forskaren i 1700-talshistoria och informationsspecialisten Jessica Parland-von Essen tilldelas det åttonde Gösta Mickwitz-priset för sitt arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen. Gösta Mickwitz-priset, som utdelas av Historiska föreningen ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, tillfaller enligt fondens stadgar en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Gösta Mickwitz-priskommittén konstaterar i sin prismotivering att Jessica Parland-von Essen under en lång tid har varit en mångsidig, initiativrik och kreativ initiativtagare och inspiratör inom digital humaniora och historieforskning. I egenskap av samhällsdebattör har hon även gjort sig känd som öppen, mångsidig och initiativrik i en sant humanistisk anda.

Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen torsdagen 9 februari 2017, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 505) under rubriken Källor och moln. Historievetenskapen och den digitala tekniken

SE PRESSMEDDELANDE

SEMINARIEPROGRAMMET

ÅR 2014

Det sjunde Gösta Mickwitz priset utdelas Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium lördagen den 18 oktober 2014 kl. 13.00 i Ständerhuset, i Helsingfors (Snellmansgatan 9–11). Priset tillfaller Helsingfors stadsmuseum för de insatser som museet under de senaste åren har gjort för att mångsidigt och med ett sinne för nya idéer genomföra sin uppgift att för ut kunskap om Helsingfors historia till allmänheten. Prissumman är 2000 €.

SE PRESSMEDDELANDE!

ÅR 2013

Det sjätte Gösta Mickwitz-seminariet med rubriken Finlands historiska minoriteter i fokus ordnades den 13 november 2013 i Vetenskapernas hus i Helsingfors (detaljerat program i programarkivet). Föredragshållare var fil. dr Ainur Elmgrén, docent Simo Muir, professor Henrik Meinander och professor Veli-Pekka Lehtola.

Under seminariet tilldelades det sjätte Gösta Mickwitz-priset till docent Panu Pulma för hans insatser inom historieforskningen kring många av samhällets utsatta grupper. SE PRESSMEDDELANDE

ÅR 2011

Det femte Gösta Mickwitz-seminariet, under rubriken Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet , hölls den 12 november 2011 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. SE PROGRAM

Under seminariet behandlades frågan om hur är historien i dag närvarande i det Östersjöområde som för 20 år sedan genomgick en dramatisk förändring vid Sovjetunionens sönderfall. Genom att betrakta viktiga städer i området synliggör föredragshållarna hur man i olika urbana rum betonar olika historiska skeenden inom det post-sovjetiska Östersjöområdet. Det nationella, Hansan, kejsarstil, sovjetnostalgi och försvunna judeghetton är teman som är en del av dagens urbana miljö och också föremål för historieforskningens intresse för minne och glömska.

Föredragshållarna var: professor Elena Hellberg-Hirn (Helsingfors), lektor Niels Kayser Nielsen (Århus), universitetslektor Hanna Kuusi (Helsingfors), professor Jörg Hackmann (Greifswald)

Under seminariet tilldelades det femte Gösta Mickwitz-priset till den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för dennes nyutkomna historiska verk Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (Norstedts 2011).
SE PRESSMEDDELANDE

LÄS INTERVJU MED JOHN CHRISPINSSON I HUFVUDSTADSBLADET

År 2009
Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet under rubriken GLORIFIERING, MARTYRSKAP OCH MOTSTÅND – REFLEKTIONER AV FÖRSTA VÄRLDSKRIGET hölls Svenska litteratursällskapets festsal i Helsingfors. Seminariet behandlade upplevelsen och framställningen av 1900-talets första katastrof i ett nordeuropeiskt perspektiv. Första världskriget har ofta fått stå som sinnebild för krigets galenskap, där en oförmögen ledning lät miljoner soldater dö till ingen nytta. För samtiden var upplevelsen allt annat än entydig. Krigsupplevelsen kom att beröra hela kontinenten, såväl soldaterna i skyttegravarna som människorna på hemmafronten. Kriget förhärligades och hyllades, men även avskyddes och bekämpades. SE: Program

Föredragshållarna var: docent Ben Hellman (Helsingfors), Mellan hopp och förtvivlan. Första världskriget i samtida rysk litteratur; fil.dr Lina Sturfelt (Lund), Från ärans fält till dödsfabrikens ingenmansland. Första världskriget i svensk veckopress samt fil.dr Stefan Nygård (Helsingfors), ”De intellektuellas svek”. Kriget, politiken och det universalistiska idealet och fil.dr Sofi Qvarnström (Uppsala), Motståndets berättelser hos Elin Wägner, Anna Lenah Elgström och Marika Stiernstedt.

I samband med seminariet tilldelades det fjärde Gösta Mickwitz-priset till fil. dr Ann-Catrin Östman (Åbo). SE: Pressmeddelande

År 2007
Det tredje Gösta Mickwitz-seminariet hölls på Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum under rubriken Detektiver, flanörer, amatörer – aktörer på stadens scen. Föredragshållare var: Professor Tone Selboe (Oslo), Camilla Collett og revolusjonens Paris, Docent Henrik Knif (Helsingfors), ”… och knäpper sakta på lutan”. Något om 1600-talets Paris från salong till scen, Författaren docent Carina Burman (Uppsala), Den egentliga huvudpersonen? Staden och romanen.

I samband med seminariet tilldelades fil.lic. Henry Rask det tredje Gösta Mickwitz-priset.

År 2005
Det andra Gösta Mickwitz-seminariet hölls i Svenska litteratursällskapets festsal under rubriken Platsens dimensioner. Geografi, litteratur och historia. Föredragshållare var: professor John Westerholm (Helsingfors), Om geografins platsbegrepp, fil.dr Hendriette Kliemann (Berlin), Norden som geografiskt begrepp i 1700- och 1800-talets tyska universitetsvärld, universitetslektor Ann Grubbström (Uppsala), Estlands svenskbygder – relationen mellan region, plats och etnisk identitet, försteamanuensis Peter Fjågesund (Telemark), Utopi og dystopi fra Rousseau til 1800-talles Arktis-feber, fil.lic. Rainer Knapas (Helsingfors), Finland som plats för ryska romantiker, universitetslektor Kajsa Andersson (Örebro), Nord och syd i den franska litteraturen och fil.dr Peter Stadius (Helsingfors), Spanjorernas ambivalenta Norden kring 1900.

I samband med seminariet tilldelades Ph.D., cand.mag. Niels Kayser Nielsen det andra Gösta Mickwitz-priset.

År 2003
Det första Gösta Mickwitz-seminariet arrangerades den 18 oktober 2003 under rubriken Globalisering och företagsledarskap i Finland och Sverige. Det första Gösta Mickwitz-seminariet hade globalisering och företagsledarskap i Sverige och Finland som tema. Till seminariet inbjöds föredragshållare som är experter på ekonomisk historia. I samband med seminariet utdelades Gösta Mickwitz-priset för en förtjänstfull artikel i ekonomisk-historiskt eller historiskt ämne.

Föredragshållare var: Fil. dr Richard Palmer (Stockholm), Globalisering av företag i ett långt tidsperspektiv – Exempel från svensk industris utlandsexpansion under de senaste 100 åren, professor Riitta Hjerppe (Helsingfors), Utländska företag i Finlands ekonomi, särskilt före andra världskriget, pol. dr Susanna Fellman (Helsingfors), Finska företagsledares utlandserfarenhet och internationaliseringen och docent Martti Häikiö (Helsingfors), Företagsledningens roll i Nokias internationalisering.

Kommentatorer: professor Sven Nordlund (Umeå), fil. dr Cecilia af Forselles-Riska (Helsingfors) samt docent Per Schybergson (Helsingfors).

Det första Gösta Mickwitz-priset tillföll pol. dr Susanna Fellman, Helsingfors universitet.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »