c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2011

Museiafton

Historiska föreningen inbjuder till museiafton tisdagen den 29 november 2011 kl. 17.30 i Nationalmuseet, Mannerheimvägen 34. Vi ser utställningen:

Trogna vänner: kungliga hästar och hundar


Program:

17.30: föredrag av docent Henrika Tandefelt: Gustav III och tornerspelen (Infocentret, andra våningen)

   18.00: Vi ser utställningen under guidning av fil. mag. Julia Dahlberg.

Museiaftonen är gratis. Samkväm efteråt till självkostnadspris på restaurang Ostrobotnia

VÄLKOMMEN!

* * *

DET FEMTE GÖSTA MICKWITZ-SEMINARIET


Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet


Historiska föreningen inbjuder till det femte Gösta Mickwitz-seminariet
lördagen den 12 november 2011, kl. 13-18 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Hur är historien i dag närvarande i det Östersjöområde som för 20 år sedan genomgick en dramatisk förändring vid Sovjetunionens sönderfall? Genom att betrakta viktiga städer i området synliggör föredragshållarna hur man i olika urbana rum betonar olika historiska skeenden inom det post-sovjetiska Östersjöområdet. Det nationella, Hansan, kejsarstil, sovjetnostalgi och försvunna judeghetton är teman som är en del av dagens urbana miljö och också föremål för historieforskningens intresse för minne och glömska.

Under seminariet utdelas också det femte Gösta Mickwitz-priset.

Seminariet är gratis.

Anmälan senast onsdagen den 9 november 2011
till Sophie Litonius (helst per e-post):

e-post: sophie.litonius(AT)helsinki.fi

tfn: 040-5472712

 

PROGRAM


12.45−13: Anmälan

13.00: Seminariet öppnas av ordförande, docent Peter Stadius

13.10: Professor Elena Hellberg-Hirn (Helsingfors): Leninburg

13.50: Lektor Niels Kayser Nielsen (Århus): Vilnius-Lwów − nationalt og/eller transnationalt?

14.30−15.00 Kaffe

15.00: Viceordförande, fil. dr Aapo Roselius inleder den andra sessionen

15.15: Universitetslektor Hanna Kuusi (Helsingfors): Tourism and the Soviet Past in the Baltic States

16.00: Professor Jörg Hackmann (Greifswald): Building the nation: Architecture and Estonian national discourse in Tallinn since the 1980s

16.45: Utdelning av det femte Gösta Mickwitz-priset. Tal av priskommittén och av pristagaren.

17.15: Seminariet avslutas

17.15−18.00: Avslutningsskål och fri samvaro

 

* * *

Höstmöte med föredrag

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 19 oktober 2011 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 404).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:                                                                         

  • Verksamhetsplan för 2012.                                                                                                        
  • Budget för 2012 samt fastställande av årsavgifterna.                                                                        
  • Val av ordförande för 2012.                                                                                                            
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2012–31.12.2013. I tur att avgå: Anna Hiidensalo, Lotta Nylund och Michaela Bränn. Därtill har Pia Asp anmält att hon avgår från styrelsen varvid en ny ledamot bör väljas för den återstående mandatperioden 1.1.2012–31.12.2012.                                                                                                                         
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2012–31.12.2014. I tur att avgå: Henrik Meinander, Eljas Orrman, Charlotta Wolff och Jani Marjanen.                                                    
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2011.                                                                    
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa.

Efter mötet följer föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck under rubriken:

Manliga erfarenheter och militära minnen:

 Finlands värnpliktsarmé 1918−1939


Anders Ahlbäck disputerade hösten 2010 vid Åbo Akademi med avhandlingen Soldiering and the Making of Finnish Manhood. Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918-1939. I avhandlingen anlägger han ett genusperspektiv på finsk manlighet och soldatkultur i ”första republikens” Finland.

 

* * *
Föredragsafton

Onsdagen den 21 september 2011 kl. 17 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6.

Fil. dr Eva Ahl-Waris talar utgående från sin doktorsavhandling:

Historiebruk kring Nådendal


Eva Ahl-Waris disputerade 2010 vid Helsingfors universitet med avhandlingen Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats. Avhandlingen undersöker det medeltida birgittinerklostrets och dess ruiners utveckling till en central historisk minnesplats i vårt land. Ahl presenterar olika skeden i denna aktiva historiepolitiska process, dess aktörer och de fysiska minnesattributen som under olika tider har rests på platsen. Klosterruinernas betydelse för en politisk västorientering i det sena 1800-talets, det tidiga 1900-talets och 2000-talets Finland skisseras fram på ett mycket intressant sätt.

Välkommen!

* * *

Historiska föreningen inbjuder till vårexkursion tisdagen den 31 maj 2011 under temat:

Historia under ytan

Det marinarkeologiska kulturarvet vädrar dagsljus på Sveaborg


Under vattenytan är människans spår dolda för vår blick. Vilka hemligheter har gömts i vattnen runt Sveaborg? Utställningen I näckens fotspår visar för första gången det marina kulturarvet i fantastiska fotografier och tredimensionella modeller. En blick under ytan kan förändra vårt sätt att uppfatta vår närmiljö.

Utställningen presenteras av forskaren och marinarkeologen fil.mag Minna Leino som sammanställt den. Efter utställningsbesöket föreläser magister Leino under rubriken ”Meriarkeologia Suomessa tänään”. Notera att programmet denna gång är på finska.

Program:

Kl. 16.00: Färjan till Sveaborg avgår (HRT, östra ändan av Salutorget framför Presidentens slott)                                      

OBS! Det går en vattenbuss samma tid kl. 16.00 från Kolerabassängen, som anlöper Artilleriviken helt intill museet. Denna tur lämpar sig för den som inte vill gå så mycket.

Kl. 16.25: Samling utanför Sveaborgsmuseet (Sveaborg C 40). Vi besöker utställningen I näckens fotspår.

Kl. 17.30: Vi förflyttar oss till restaurang Valimo invid torrdockan. Föredrag.

Kl. 18.30: Samkväm på restaurang Valimo: Som kvällsbit serveras en soppa på kallrökt lax.

Återfärd: HRT kl. 19.40, 20.20, 21.00, 21.40; Vattenbussen kl. 19.30, 20.30, 21.30, etc.

 

Anmälan senast torsdagen den 26 maj till Pia Asp per epost pia.asp(at)sls.fi eller tfn 050-355 6730.

Vänligen meddela om eventuella specialdieter.

Pris: 15 € inkluderar programmet och matbiten. Resor och drycker ingår ej.

Deltagaravgiften betalas på plats, vänligen ta med jämna pengar.


VÄLKOMMEN!


* * *
VÅRMÖTE

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 6 april 2011 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för år 2010
  • Bokslut för år 2010
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga


Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.dr Aapo Roselius under rubriken:

 Återerövringen av Tammerfors och andra minnesspektakel

– skapandet av det officiella minnet av frihetskriget


Upprätthöll den vita minneskulturen kring frihetskriget den samhälleliga konflikt som varit grunden för kriget 1918? Hur skapade frihetskrigsretoriken en nationell identitet i lokal-samhället? Hur såg den vita sidans veteranverksamhet ut i praktiken? Aapo Roselius behandlar i sitt föredrag dessa frågor och andra spörsmål kring inbördeskrigets vita minneskultur. Roselius disputerade i historia vid Helsingfors universitet i januari 2011 med avhandlingen Kiista, eheys, unohdus – Vapaussodan muistaminen suojeluskunnan ja veteraaniliikkeen toiminnassa 1918–1944.

 VÄLKOMMEN!

* * *


PROGRAMKVÄLL

Historiska föreningen inbjuder till programkväll torsdagen den 17 mars 2011 under temat:


VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID


Naturalismen och realismen som idé- och konstfenomen uppmärksammas denna vår vid Ateneums konstmuseum. Finska klassiker placeras in i en europeisk referensram och många hos oss aldrig skådade konstverk visas för en finländsk publik. Sambandet mellan litteratur, bildkonst, fotokonst och de levande bilderna aktualiserar en mera djupgående diskussion om naturalismens och realismen väsen och tidsbundenhet.

Programkvällen inleds med ett miniseminarium vid Helsingfors universitet, som börjar kl. 17.00. Efter seminariet ser vi utställningen VARDAGENS HJÄLTAR på Ateneums konstmuseum (Vi beräknar att vara på Ateneum kl. 18). Efteråt samkväm vid närliggande restaurang.
 

MINISEMINARIUM:

Tid: Torsdagen den 17 mars, kl. 17.00 (OBS! jämt klockslag)                                                        
Plats: Universitetets huvudbyggnad, Auditorium III (Gamla sidan, ingång från Senatstorget)

Rainer Knapas: Naturalismens förvandlingar på 1880- och 1890-talen

Efter det inledande föredraget inlägg av två kommentatorer samt fri diskussion.

Efter seminariet besöker vi utställningen:

VARDAGENS HJÄLTAR                                                                                          

Guidning av fil. kand. Lotta Nylund

Tid: kl. 18.00
Plats: Ateneum (Vi samlas utanför museishopen)
Inträde: 10 € / 8 €

* * *

PROGRAMKVÄLL
 

Historiska föreningen inbjuder till årets första programkväll måndagen den 28 februari 2011 kl. 18 på Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet(Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal A205).

Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!


Sedan 2007 har Medialaboratoriet vid Konstindustriella högskolan och läroämnet historia vid Helsingfors universitetet arbetat för att skapa en digital 3D-modell av den finska paviljongen på världsutställningen i Paris 1900. Byggnaden som ritades av Eliel Saarinen revs efter utställningen och har därmed blivit närmast legendarisk i den finska historieuppfattningen. Den nya forskningen har dock lett till nya rön om paviljongen och dess uppförande och reception. Samarbetsprojektet kan nu även uppvisa paviljongen som en virtuell upplevelse som närmar sig den som besökarna hade vid sekelskiftet 1900.

Programkvällen inleds med ett föredrag av fil. dr Derek Fewster om virtualverklighet och historieskrivning. Därefter bekantar vi oss med den virtuella modellen av paviljongen. Förevisningen av paviljongmodellen sker med ett unikt special-arrangemang enkom för detta tillfälle!

VÄLKOMMEN!

* * *

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid

Finska historiedagarna XII

Lahtis 12.2.2011 kl. 10-18


Tema

Den nordiska tvekampen

Danmarks och Sveriges kamp om herraväldet i Norden, 1560–1720


Se program nedanför. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna.

Historiedagarna 2011 hålls på ny plats i Lahtis, det berömda Sibeliushuset. Salarna i huset är mera utspridda, varför det kommer att ta lite längre tid att röra sig mellan olika programpunkter. Det svenska programmet följer i stort historiedagarnas allmänna tidsschema och deltagarna har lätt att ta del av bokbord och utställningar. Vi deltar också i den avslutande allmänna diskussionen (på finska) kl. 16.45–18 över ämnet ”Miksi jatkosotaan?”, med professor Henrik Meinander , docent Pekka Visuri och docent, riksdagsman Erkki Tuomioja som debattörer.

Avfärd: Lördag 12.2 kl. 8.00 med abonnerad buss (Lindholm Lines) från Mikaelsgatans turisthållplats (mittemot Fennia). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Kaffe.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Ingen kostnad, arrangörerna för historiedagarna står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan: Deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmälan senast 3.2.2011 till Pia Asp per

– e-post: pia.asp(AT)sls.fi

– tfn: 50-355 67 30

Förfrågan: Henry Rask 040-754 7000

 

Svenskt program vid

Finska historiedagarna XII

Lahtis 12.2.2011 kl. 10–16.30

Sibeliushuset, Ankkurikatu 7

 

Den nordiska tvekampen

Danmarks och Sveriges kamp om herraväldet i Norden, 1560–1720

10.00 Programmet öppnas

Docent Peter Stadius, ordförande i Historiska föreningen

Fil. lic. Henry Rask, moderator

Ett stympat imperium
Hur kan Danmarks nedgång på 1600-talet förklaras?

Professor Lars Ericson Wolke, Försvarshögskolan, Stockholm

11.15 Det danska väldets nordliga dimension
Norges ställning i det Oldenburgska riket från 1536 – med en jämförelse till Finland i det svenska riket

Professor Øystein Rian, Oslo universitet

12.00 L u n c h

13.00 Var Sverige någonsin en stormakt?
Det svenska rikets väg till herravälde över Östersjöområdet i modern forskning

Professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi

14.00 Klubbekrigare, hakkapeliter eller maktlösa offer?
Den växlande bilden av Finland och finnarna i det svenska riket

Fil. lic. Jennica Thylin-Klaus, forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland

14.45 K a f f e

15.15 Gamla och nya eliter
Vem styrde i de nordiska rikena under de stora förändringarnas tid på 1500- och 1600-talen?

Lic. phil. Leon Jespersen, Rigsarkivet, Köpenhamn

16.00 Är det fortfarande nationalitetstanken som styr vår bild av den nordiska historien 1560-1680?

Paneldiskussion mellan föreläsarna

16.30 Avslutning

 

Arrangörer

Finska historiedagarna XII i Asikkala och Lahtis 10–12.2.2011 arrangeras av en särskild programkommitté under ledning av ambassadör Heikki Talvitie.

För det svenska programmet svarar Historiska föreningen i Finland.

Aktuellt