c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2002-2003

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 10 december 2003 kl. 18.00 till universitetets nyöppnade museum vid Snellmansgatan 3 (Kronohagen).

Guidad rundvandring i:

HELSINGFORS UNIVERSITETSMUSEUM – ARPPEANUM

Vi bekantar oss med universitetsmuseets nya utrymmen och utställningar i det anrika Arppeanum invid Senatstorget. Museets guide förevisar byggnaden och samlingarna på svenska. Guidningen beräknas ta 1 till 1 1/2 timme. Eftersom guidningen sker utanför museets öppethållningstid bör man vara på plats senast kl. 18.15.
GRATIS INTRÄDE!

Arppeanum ritades av arkitekten Carl Albert Edelfelt (1818–1869) för att inrymma universitetets kemilaboratorier och museisamlingar. Byggnaden färdigställdes år 1869 och uppkallades efter professorn i kemi och universitetets rektor Adolf Edvard Arppe (1818–1894). Byggnaden har under de senaste åren genomgått en grundlig renovering. Helsingfors universitetsmuseum flyttade in i Arppeanum under hösten 2003. I de nya utrymmena kan bland annat den fina kejsarsalen med kejsarporträtten skådas.

Glöggsamkväm efteråt på restaurang Marian Helmi.

VÄLKOMMEN!

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 19 november 2003 kl. 18 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (Kronohagen).

Kvällens tema är:

ATT FÖRSTÅ NORDEN – EN UTOMNORDISK FORSKARSYN

Kvällens föredragshållare, fil. dr Neil Kent, är forskare vid konsthistoriska institutionen vid Cambridge University. Hans senaste monografi The Soul of the North. A Social, Architectural and Cultural History of the Nordic Countries, 1700-1940 (2000) belyser det nordiska samhället och nordisk kultur ur ett brett och innovativt perspektiv. Dr Kent föreläser på engelska, men publiken kan ställa frågor på svenska.

Föreningens höstmöte hålls samma dag med början kl. 17.00. Samkväm efteråt på restaurang Peck.

VÄLKOMMEN!

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen inbjuder till det första
Gösta Mickwitz-seminariet
lördagen den 18 oktober 2003 kl. 9.30–16.00

till Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5 (Helsingfors).

Globalisering och företagsledarskap i Finland och Sverige
Det I Gösta Mickwitz-seminariet

Historiska föreningen kan tack vare en donation av föreningens mångåriga aktiva medlem professor emeritus Gösta Mickwitz (6.12.1917–11.4.2003) ordna ett, vartannat år återkommande, vetenskapligt seminarium. Det första seminariet har globalisering och företagsledarskap i Sverige och Finland som tema. Till seminariet har inbjudits föredragshållare som är experter på ekonomisk historia. I samband med seminariet utdelas det första Gösta Mickwitz-priset för en förtjänstfull artikel i ekonomisk-historiskt eller historiskt ämne.

PROGRAM:

Globalisering och företagsledarskap i ett makroperspektiv

9.30 Anmälan och registrering

10.00 Seminariet öppnas
Fil. dr Alexandra Ramsay, vice ordförande i Historiska föreningen
Utdelning av det första Gösta Mickwitz-priset. Prismotivering av docent Lars-Folke Landgrén, ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland.

10.15 Globalisering av företag i ett långt tidsperspektiv
Exempel från svensk industris utlandsexpansion under de senaste 100 åren
Fil. dr Richard Palmer, Stockholms universitet

10.45 Utländska företag i Finlands ekonomi, särskilt före andra världskriget
Professor Riitta Hjerppe, Helsingfors universitet

11.15 Kommentar
Professor Sven Nordlund, Umeå universitet

Diskussion

12.00 Lunch på Restaurang Pomodor, Kronohagen

Globalisering och företagsledarskap – case studies

13.15 Finska företagsledares utlandserfarenhet och internationaliseringen
Pol. dr Susanna Fellman, Helsingfors universitet

13.45 Företagsledningens roll i Nokias internationalisering
Docent Martti Häikiö, Helsingfors universitet

14.15 Kaffe

14.45 Kommentar
Fil. dr Cecilia af Forselles-Riska, Helsingfors universitet
Docent Per Schybergson, Helsingfors universitet

Diskussion

15.45 Seminariet avslutas

Anmälningar till seminariet senast söndagen den 12 oktober till Historiska föreningens sekreterare Kim Björklund per e-post: kim.bjorklund(at)helsinki.fi

Deltagaravgift: 10 EUR (inkl. lunch och kaffe), studenter och doktorander 5 EUR (inkl. lunch och kaffe), alternativt 3 EUR (inkl. kaffe). Deltagaravgiften betalas kontant vid registreringen före seminariet.

Förfrågningar: fil. dr Alexandra Ramsay, tfn 09/587 2671 (säkrast kl. 19–20).

VÄLKOMMEN!

~ ~ ~ ~ ~

EMBLEMTÄVLING

Historiska föreningen utlyser en emblemtävling. Formen och tekniken är fri. Förslagen inlämnas anonyma – försedda endast med en valbar signatur – till Derek Fewster, Topeliusgatan 19 A 17, Helsingfors. Formgivarens namn inlämnas i ett skilt kuvert – likaså försett med signaturen – som öppnas först efter att ett vinnande förslag utvalts av styrelsen. Sista inlämningsdag 30.10.2003. Det vinnande förslaget belönas med 100 EUR.

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen inbjuder till talkokväll torsdagen den 25 september 2003 kl. 17.00
till Svenska Gården, Tavastvägen 3–5 (Helsingfors).

TIOTALS HYLLMETRAR HISTORISK TIDSKRIFT FÖR FINLAND

Ur föreningens arkiv i Svenska Gården töms 37 hyllmeter av
Historisk Tidskrift för Finland, varav 25 hyllmeter söker nya ägare.
Dyk ner i de historiska årgångarna av tidskriften och plocka gratis exemplar så mycket Du orkar bära! Det överblivna förs till pappersinsamlingen. Eftersom förvaringsutrymmet är bakom flere lås nere i källaren, uppmanas hågade vara punktliga. Vid försening, ring 050-523 2475.

Samkväm efteråt på restaurang Juttutupa, Sparbankskajen.

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 7 maj 2003 kl. 18
på Skolmuseet, Kalevagatan 39–43 (Helsingfors).

Museilektor Anna Finnilä förevisar Skolmuseets utställning.

Efter förevisningen följer föredrag av fil. mag. Derek Fewster under rubriken:

Från Björneborgarnas marsch till Viborgs slott:
skolplanschernas finska historia

Derek Fewster valdes till Historiska föreningens nye ordförande vid höstmötet 2002. Han är doktorand vid Helsingfors universitet och forskar i uppkomsten av den nationella forntidsbilden före år 1945. I kvällens illustrerade presentation behandlar han de historiska skolplanschernas utveckling och historia inom vårt skolväsende. Tidigare var dessa ideologiskt utvalda åskådningsbilder en integrerad del av det nationella projektet, då klassiska serier som P. Nordmanns Bilder till Finlands historia, Valistus Historiska bilder och Aarno Karimos Suomen historiallinen kuvasto besågs av generationer av skolelever.

Samkväm efteråt på restaurang Knossos Agora i Sandvikens nyrenoverade saluhall.
VÄLKOMMEN!

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 2 april 2003 kl. 17
på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (Kronohagen).

Efter mötet följer kl. 18.15 föredrag av
fil. dr Minna Sarantola-Weiss under rubriken:

Konsumtion och medborgarskap.
Soffgruppen som symbol för ett Finland i förändring

Minna Sarantola-Weiss disputerade för doktorsgraden i januari 2003 vid Helsingfors universitet. Rubriken för avhandlingen var ”Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa” (Helsingfors, SKS 2003). Forskningen behandlade den finländska heminredningsdiskussionen ur konsumtionskulturens synvinkel. För närvarande fungerar hon som forskningschef på Helsingfors stadsmuseum.

Samkväm efteråt på restaurang Kolme Kruunua.
VÄLKOMMEN!

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen i samarbete med Aibolands museum,
(Hapsal, Estland) inbjuder till ett tvärvetenskapligt temaseminarium
lördagen den 15 februari kl. 10.30–16.30
på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (Kronohagen).

Seminariets tema är:

Estlandssvenskarnas nationella utveckling och identitet

Seminariet behandlar estlandssvenskarnas väckelse och hur den påverkades av finlandssvenskar och rikssvenskar under perioden från 1800-talets slut fram till andra världskrigets utbrott.
Seminariet ingår i en tredelad serie med estlandssvenskarna som tema. Projektet går under namnet Aiboland 2003 och dess syfte är att kartlägga pågående forskning och väcka intresse beträffande den svenska kulturen i Estland. Det första seminariet hölls i oktober 2002 i Uppsala och behandlade estlandssvenskarnas tidiga historia och resultaten av de nyligen avslutade arkeologiska utgrävningarna på Nuckö (Estland). Del tre hålls i Dorpat i april 2003 och kommer att behandla estlandssvenskarna under sovjetperioden och i dagsläget. Projektets sponsor är Nordic Grant Scheme Project (Nordiska ministerrådet).

Program
Kl. 10.30
Fil. mag. Alar Schönberg, museichef för Aibolands museum:
Introduktion och kort presentation av Aibolands museum och projektet Aiboland 2003

Kl. 11.00
Fil. mag. Ann Grubbström, doktorand vid Uppsala universitet:
Den estlandssvenska identiteten under 1800-talet – exempel från Vippal och Nuckö

Kl. 11.45
Prof. em. Aleksander Loit:
Den nationella rörelsen och nationella identiteten bland ester och estlandssvenskar

Kl. 12.30
Prof. John Westerholm, Helsingfors universitet:
Kommentar kring finlandssvensk kontra estlandssvensk identitet

Kl. 13.00
Paus för lunch

Kl. 14.30
Fil. dr Bengt Kummel, Åbo Akademi
Den allsvenska rörelsen och estlandssvenskarna

Kl. 15.30
Fil. mag. Alar Schönberg, museichef för Aibolands museum:
Kristecken i den estlandssvenska identiteten i slutet av 1930-talet

Kl. 16.30
Programdagen avslutas

Seminariet är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen inbjuder till en svenskspråkig programdag vid
De IV Finska historiedagarna
i Lahtis 8.2.2003 kl. 9-18, Stadsbibliotekets auditorium, Kirkkokatu 31.

Tema: Två jubileer
DEN HELIGA BIRGITTA 700 ÅR – SANKT PETERSBURG 300 ÅR

Program
Kl. 11.00 Den heliga Birgitta

Den heliga Birgitta – klostergrundare och Europas skyddshelgon
Fredrik Vahlquist, Sveriges ambassadör vid Den Heliga Stolen

Mötet mellan liv och skrift – bilden av den heliga Birgitta i biografierna
Fil. lic. Carina Nynäs, Åbo

Birgittajubileet i Finland år 2003
Fil. mag. Eva Ahl, sekreterare i Nationalkommittén för den heliga Birgittas 700-årsjubileum i Finland

Kl. 13.00 Lunchpaus

Kl. 14.00 Sankt Petersburg 300 år

Petersburg som Finlands centrum och finskt centrum
Professor Max Engman, Åbo

Svensk och nordisk föreningsverksamhet i Petersburg under slutet av 1800-talet (med ljusbilder)
Docent Bengt Jangfeldt, Stockholm

Kl. 16.00 Programdagen avslutas

Avfärd. Lördag 8.2 kl. 9.00 med abonnerad buss (Lindholm Lines) från Mikaelsgatans turisthållplats (mittemot Fennia). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 10.30.

Hemfärd. Kl. 16.15 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 18.

Pris. Ingen kostnad, arrangörerna för historiedagarna står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan. Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälan senast 27.1 per e-post: kim.bjorklund(at)helsinki.fi eller per telefon 050-523 2475 (Kim Björklund).

Förfrågan. Henry Rask 09/4350 2423 (tj), 09/805 4289 (hem).

 

2002

 

Historiska föreningen inbjuder till programafton
onsdagen den 20 november 2002 kl. 18
på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (Kronohagen).

Kvällens tema är:

DEN HELIGA BIRGITTA – PROFET ELLER POLITIKER? Trender och tendenser inom den nordiska Birgittaforskningen

Föredragshållare är fil. mag. Eva Ahl som den 21 oktober tilldelades årets Gunnar Mickwitz pris för sin avhandling pro gradu med samma titel som rubriken för kvällens föredrag.

Eva Ahls avhandling är en historiografisk utredning av den moderna Birgittaforskningen såsom den tog form från och med andra hälften av 1800-talet. Eva Ahls ämne är aktuellt inför det instundande Birgittajubileet år 2003. Då firas 700-årsminnet av Den heliga Birgittas födelse inte bara i Sverige och Finland utan också i stora delar av Europa. Den katolska kyrkan har utsett Den heliga Birgitta till ett av Europas fyra skyddshelgon.

Samkväm efteråt på restaurang Peck i Kronohagen.

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 16 oktober 2002 kl. 18
på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (Kronohagen).

Kvällens tema är:

DE MÅNGA SPRÅKENS VIBORG

Med föredrag och korta inlägg medverkar:
° Professor Marika Tandefelt
° Fil. dr Lena Huldén
° Fil. mag. Peter Stadius

Sommaren 2002 utkom boken Viborgs fyra språk under sju sekel (Schildts förlag). Boken är redigerad av professor Marika Tandefelt, som också skrivit merparten av texten. Medförfattare är historikerna Lena Huldén och Peter Stadius. Marika Tandefelt har arbetat med sociolingvistisk flerspråkighetsforskning i mer än två decennier och publicerat flera undersökningar på området. I undersökningen av den viborgska flerspråkigheten tillämpar hon metoden på ett historiskt material. I kvällens presentation av boken kommer hon och medförfattarna att presentera den skiftande språkliga maktbalansen i Viborg och nyansera bilden av staden med fyra språk.

Boken Viborgs fyra språk under sju sekel kommer att säljas till specialpris i samband med programaftonen.

Samkväm efteråt på restaurang Safka i Kronohagen.

~ ~ ~ ~ ~

Historiska föreningen inbjuder till programafton med debatt onsdagen den 25 september 2002 kl. 18
på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (Kronohagen).

Kvällens tema är:

TIDEN SOM FöRSVANN?
”Svenska tiden i gymnasiets historieundervisning”

Beslutet om att göra svenska tiden till en valbar period i gymnasiets historieundervisning har en längre tid stötts och blötts på lärarfältet och i offentligheten. Kom med och diskutera frågan från olika synvinklar:
– Hur tänkte man historiedidaktiskt när svenska tiden togs bort?
– Vad anser lärarna och eleverna på fältet om utfallet av denna frihet?
– Vilka kunskaper har dagens studenter om svenska tiden?

Med inlägg i panelen medverkar:

° Ped. dr Sirkka Ahonen, professor i historiens och samhällskunskapens didaktik vid Helsingfors universitet
° Fil. dr Tom Gullberg, lektor i historiens och samhällskunskapens didaktik vid Pedagogiska fakulteten i Vasa
° Fil. mag. Britta Krank, lektor emeritus i historia och läromedelsförfattare
° Fil. mag. Mikael Nyholm, lektor i historia vid Svenska normallyceum

Samkväm efteråt på restaurang Kolme Kruunua i Kronohagen.

Aktuellt