c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2009

Historiska föreningen r.f.                           

PROTOKOLL

Vårmöte 2009 

 

Tid:                Onsdagen 25.3.2009 kl. 17

Plats:              Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande:   14 röstberättigade medlemmar
 

1.   Mötets öppnande

Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet kl. 17.03 och konstaterade 14 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 

2.   Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 1/2009 och i annons i Hufvudstadsbladet 15.3. Bilagor 2ab.

 

3.   Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

                     

4.   Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Rainer Knapas samt till sekreterare Pia Varstala.

 

5.   Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet

Siv Fogelholm och Jens Grandell valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

 

6.   Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4.

 

7.   Styrelsens förslag till bokslut för 2008 och revisorernas berättelse

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 6.

 

8.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet    

beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.   Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

 

10.   Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.40.

 

In fidem

 

 

Sekreterare                          Pia Varstala

 

 

Ordförande                          Derek Fewster

 

 

Justerat:                               Siv Fogelholm                                            Jens Grandell

Aktuellt

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »

3.3.2019

3.4.2019 Vårmöte med föredrag av Kirsi Vainio-Korhonen: Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 3 april 2019 kl. »