c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2008

V å r m ö t e 2008
Onsdagen den 19 mars kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

 

P r o t o k o l l

 

1 Mötet öppnas

Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet kl. 18.05.

 
2 Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Möteskallelse hade utgått genom medlemscirkulär och annonserats i Hufvudstadsbladet i enlighet med vad stadgarna föreskriver. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. (Bilaga 1)

 

3 Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes som sådan, inga övriga ärenden hade inkommit. (Bilaga 2)

 

4 Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Derek Fewster, till viceordförande Jimmy Lindgren och till sekreterare Maria Vainio-Kurtakko.

 

5  Val av två protokolljusterare och rösträknare

Barbara Engblom-Lindgren och Jimmy Lindgren valdes till protokolljusterare och rösträknare.

 

6 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2007

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Derek Fewster och godkändes som sådan. (Bilaga 3)

 

7 Styrelsens förslag till bokslut för år 2007 och revisorernas berättelse

Föreningens ekonom Michaela Bränn föredrog bokslutet och uppläste revisorernas berättelse. Bokslutet godkändes som sådant. (Bilaga 5-6)

 

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Ärendet behandlades i styrelsens närvaro. Styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

 

9 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

 

10 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 18.42.

In fidem

Maria Vainio-Kurtakko          
sekreterare

Derek Fewster          
ordförande

Barbara Engblom-Lindgren      
protokolljusterare

Jimmy Lindgren
protokolljusterare                                                  

Aktuellt