c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2014

Höstmöte med föredrag: ”Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal”


Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 26 november 2014 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 313).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:                                                                        

 • Verksamhetsplan för 2015                                                                                                          
 • Budget för 2015 samt fastställande av årsavgifterna                                                                        
 • Val av ordförande för 2015 (ordförande har avsagt sig omval).                                                                                                              
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2015–31.12.2016. I tur att avgå: Aapo Roselius, Mikael Nyholm, Magdalena af Hällström.
 • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2015–31.12.2016. I tur att avgå: Henrik Meinander, Eljas Orrman, Charlotta Wolff och Jani Marjanen.                                                    
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2015                                                                    
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa


Efter mötet följer föredrag av fil. dr Kasper Kepsu under rubriken:

Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal


Kasper Kepsu disputerade i maj 2014 vid den svenska lärostolen i Helsingfors med avhandlingen Den besvärliga provinsen – Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Avhandlingen belyser genom ny källforskning de konflikter mellan centralmakt och lokalsamhälle som utspelade sig under sent 1600-tal i Finska vikens östra delar. Kepsu presenterar den ingermanländska verkligheten i ett starkt komparativt perspektiv, där jämförelser görs främst med Karelen och östra
Nyland.

Samkväm efteråt till självkostnadspris på Restaurant Zinnkeller

 

VÄLKOMMEN!

* * * 

Museiafton

Historiska föreningen r.f. inbjuder till museiafton onsdagen den 24 september 2014 kl. 17.00 på Konstmuseet Sinebrychoff, Bulevarden 40, Helsingfors. Vi besöker utställningen

 

Pehr Hilleström

 

– 1700-talet i blickpunkten

 

under en interaktiv visning med fil. mag. Lotta Nylund, guide på museet.

Pehr Hilleström (1732−1816) är en av Sveriges mest uppskattade 1700-talskonstnärer. Detta är första gången som Hilleströms produktion presenteras i Finland. Utställningen presenterar en helhet på 50 målningar som omfattar de mest kända av konstnärens motiv. Pehr Hilleströms målningar förevigar den gustavianska tidens liv i hela dess mångfald – från slottsalonger till arbetarhem. Berömda är hans nästan dokumentära skildringar av brinnande städer och officiella ceremonier i Stockholm på 1700-talet. Hans vida motivkrets omfattade bland annat bruksmiljöer, landskapsvyer och operamotiv.

Inträde till självkostnadspris (10/8 €). Historiska föreningen bekostar guidningen. Museet är öppet till kl. 20.

 

***

 

Historiska föreningen r.f. 100 år 2014

 

Historiska föreningen uppmärksammar sitt 100-årsjubileum med ett seminarium om hur Finlands historia har tolkats ur olika språkliga, ideologiska och rumsliga perspektiv. I seminariet ingår tre tematiska sessioner om centrala frågor i forskningen kring Finlands historia (program på baksidan). Varje rubrik behandlas av tre historiker med olika bakgrund. Program under 100-årsjubileum 2014.

Plats: Ständerhuset
Tid: Lördagen den 18 oktober 2014 kl. 10–17

Seminariet är gratis. Anmälningar senast 6.10.2014  Observera att Ständerhuset kräver förhandsanmälan av alla deltagare.

Efter seminariet följer en jubileumsbankett för föreningens medlemmar och inbjudna gäster. Anmälan senast 6.10.2014 
 

VÄLKOMMEN!

* * * 

Föredragsafton

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till musei- och föredragsafton tisdagen den 3 juni 2014 kl. 18.00 på Hertonäs gård, Borgbyggarvägen 12 (Helsingfors). Vi inleder kvällen med en guidad tur i Hertonäs gårds museum och park. Därefter följer ett miniseminarium kring temat:

 

För nyttan och fäderneslandet

Finska hushållningssällskapet och Finlands röst

 

Fil. dr Jani MarjanenFinska hushållningssällskapet som representant för finska intressen under svenska tiden
Fil. mag. Maren JonassonAllmänna lantbruksmöten som substitut för lantdagen före 1863

Jani Marjanen disputerade i december 2013 på avhandlingen Den ekonomiska patriotismens uppgång och fall. Finska hushållningssällskapet i europeisk, svensk och finsk kontext 1720–1840. Maren Jonasson är huvudredaktör för Anders Chydenius samlade skrifter och arbetar med en avhandling om Finska hushållningssällskapet och dess lantbruksmöten som kanal för politisk representation.

Inträde gratis för föreningens medlemmar. Vi samlas vid ingången kl. 18.00. Frivillig anmälan för att underlätta arrangemangen till Sophie Holm, sophie.holm[AT]helsinki.fi eller 040 54 72 712.
Bussar 84, 85, 86, 88, 89 från Hertonäs metrostation (Borgbyggarvägens busshållplats).
Efter seminariet samkväm på samma plats till självkostnadspris. För menylista, se: vanhamylly.fi
 

 

***

 

Historiska föreningen firar sin 100-årsdag

 

Tisdagen den 22 april 2014 har det gått 100 år sedan föreningens grundande möte hölls på Nylands Nation. Det firas med en föredragsafton och ett besök i de lokaler där det första mötet ordnades. Vi samlas kl. 18.00 i Nylands Nation klubblokal, Kaserngatan 40. Kvällen inleds med hälsningar av nationens inspektor, professor Henrik Meinander och föreningens ordförande docent Peter Stadius. Därefter följer föredrag av hedersmedlemmen, professor Max Engman, under rubriken:

 

P.O. von Törne och hans tid

 

Docent P.O. von Törne (1882─1940) var en central gestalt då föreningens grundades. Vid det konstituerande mötet för Svenska studenters historiska förening 22.4.1914 höll han ett föredrag under rubriken ”Gustaf IV Adolfs utrikespolitik”.  Han utnämndes 1918 till professor vid Åbo Akademi.

Efter föredraget skålar vi för föreningen och besöker Vikingasalen, där det grundande mötet hölls, under fil. mag. Michaela Bränns ledning. Kvällen avslutas med en lätt matservering. Nationens bar håller öppet för föreningens medlemmar.

Observera att klubblokalen är på översta våningen utan hiss, ingång via glasdörren i portgången. Anmälningar senast den 16 april 2014 till föreningens sekreterare per e-post sophie.holm[at]helsinki.fi eller telefon 040 54 72 712.
 

 

***

 

Vårmöte

 

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 17.30 i Riksarkivets föreläsningssal, Fredsgatan 17. Vid mötet behandlas:

 

 • Verksamhetsberättelse för år 2013
 • Bokslut för år 2013
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 18.30 följer ett besök på Riksarkivets utställning Storfurstendömet Finlands framtida wälgång – Lantdagen 1863–1864 under forskare, fil. mag. Pertti Hakalas ledning. Utställningen belyser mångsidigt hur den finländska parlamentarismen tog sina första steg inom ramen för en moderniseringsprocess som förvandlade det autonoma storfurstendömet Finland till ett industrisamhälle. Lantdagsmännen fattade beslut bl.a. om införande av kommunalförvaltning på landsbygden, erkännande av ogifta kvinnors myndighet samt avskaffande av förhandscensuren, ståndsprivilegierna och husbehovsbränningen. Lantdagen öppnades av kejsar Alexander II, med pompa och ståt. Flera illustrationer och föremål återger något av denna ståt som måste ha framstått som bländande för samtiden.

 

***

 

Föredragsafton

 

Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton och museibesök torsdagen den 6 mars 2014 kl. 17.30 på Villa Gyllenberg, Granöstigen 11. Kvällen inleds med ett föredrag av Gunnar Mickwitz-pristagaren fil. mag. Lotta Nylund som talar utgående från sin avhandling pro gradu:

 

Naturalismens problematik

 

C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886

 

Efter föredraget följer en visning av Villa Gyllenbergs nya utställning Pärlor – samling Wulff. Kommerserådet Einar Wulffs konstsamling visades senast för 60 år sedan på Galerie Hörhammer i Helsingfors. I Villa Gyllenbergs specialutställning, som omfattar 30 av de mest betydande verken i samlingen, ingår sådana finländska målningar från 1850- till 1940-talet som sällan visats offentligt. Naturalismen är särskilt rikligt representerad. För första gången ses Einar Wulffs och Ane Gyllenbergs mycket högklassiga samlingar under samma tak.

Museets café håller öppet för föreningens medlemmar fr.o.m. kl. 17.00.

Villa Gyllenberg ligger på Granö i Helsingfors. Bussar 194 och 195 från Elielplatsen eller Esbo (via Hagalund) samt tvärtrafikslinjerna 503–506.

Mer information om museet och utställningen här.

 

***

 

Finska historiedagarna XV i Lahtis 8.2.2014


Historiedagarna hålls också i år i Sibeliushuset i Lahtis. Det svenska programmet äger rum på samma plats som det övriga programmet. Det innebär att vi följer historiedagarnas allmänna tidsschema och att det är lätt att ta del av bokbord och utställningar. Vi deltar också i den avslutande panelen (på finska) kl. 16.45–18.

Anmälan senast 3.2 till Sophie Holm per e-post: sophie.holm /AT/ helsinki.fi tfn 040-5472712.

Svenskspråkigt programblock:

1914: Det stora brytningsåret

 

Kl. 10.00–11.45

 • Öppning, ordförande Peter Stadius
 • FD Annette Forsén: Tyskland och Finland 1914
 • FD Anders Ahlbäck: Unga arga män: Jägarrörelsen och ny manlighet 1914

Kl. 13.00–14.30

 • Professor Matti Klinge: Pessimism och aktivism inför det stora kriget
 • FD Kristina Ranki: År 1914 ur general Gustaf Mannerheims perspektiv

Kl. 15.00–16.45

 • Professor Torbjörn Nilsson: Gustaf V:s borggårdstal som historisk vändpunkt i Sveriges historia
 • Docent Peter Stadius: Det nordiska trekungamötet i Malmö 1914 och neutralitetspolitiken
 • Avslutningsord

 

Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se www.suomalaisethistoriapaivat.fi.

Avfärd: Lördag 8.2 kl. 8.00 med abonnerad buss (Kesälahden Linja) från Kiasmas turisthållplats. Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Ingen kostnad, arrangörerna för historiedagarna står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan: Deltagarna antas i anmälningsordning. 

Förfrågningar: Peter Stadius 050-5256418.

 

Aktuellt