c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2010

Höstmöte med föredrag


Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 24 november 2010 kl. 17.00 på Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet(Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal A205).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 • Verksamhetsplan för 2011
 • Budget för 2011 samt fastställande av årsavgifterna
 • Val av ordförande för 2011
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2011–31.12.2012. I tur att avgå: Laura Mattsson, Pia Asp och Aapo Roselius
 • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2011–31.12.2013. I tur att avgå:Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck. Därtill avgår även Max Engman, varvid en ny ledamot bör väljas för den återstående mandatperioden 1.1.2011–31.12.2011.
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2011
 • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2011
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

***
GUNNAR MICKWITZ-PRISTAGARENS FÖREDRAG

Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.mag. Charlotte Vainio. Hon har erhållit Gunnar Mickwitz-priset 2009-2010 för sin förtjänstfulla avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Charlotte Vainio föreläser under rubriken:

Hustrun, maken och lagen 1350-1442

Enligt den medeltida lagen skulle maken vara sin hustrus målsman sedan de gift sig. Detta har traditionellt tolkats som att den medeltida hustrun var omyndig, men en djupare studie av normativa källor i förhållande till praxis har visat att hustrun inte alls betraktades som omyndig, och att den historiska betydelsen av begreppet ”målsman” måste omvärderas. Genom att analysera betydelsen av målsmanssystemet under medeltiden öppnas nya perspektiv på inte bara dynamiken mellan hustru och make, utan även på intrikata ekonomiska strukturer och den juridiska ideologin.

VÄLKOMMEN!

* * *
Museibesök

Onsdagen den 17 november 2010 kl. 18.00 besöker Historiska föreningen utställningen Hugo Backmansson – Konstnär, officer och äventyrareAmos Andersons konstmuseum (Georgsgatan 27).

Hugo Backmansson(1860–1953) är en rätt okänd finländsk konstnär med en bred konstnärlig produktion och en spännande livshistoria. Efter avslutad officersutbildning i Fredrikshamn tjänstgjorde Backmansson i S:t Petersburg. Han kom även att studera bl.a. bataljmåleri vid stadens konstakademi och under rysk-japanska kriget fungerade han både som krigskorrespondent och kejserlig bataljmålare. Backmansson gjorde därtill många resor till Marocko, där han skildrade det lokala livet och lät sig inspireras av ljuset, färgerna och landskapet. Efter 30 år i Ryssland återvände han sedermera till Finland i och med ryska revolutionen.

Amos Andersons utställning presenterar ett stort urval målningar av Hugo Backmansson – bataljmålningar, nordafrikanska motiv, landskapsmålningar och porträtt. Välkommen att bekanta Dig med denna säregna konstnärliga produktion!

Förhandsanmälningar ombedes senast fredagen den 12 november till Lotta Nylund per e-post lotta.nylund(AT)helsinki.fi eller telefon 040-576 1753. Guidningen beräknas ta en timme och är gratis för föreningens medlemmar. Inträdet bekostas av deltagarna själva. Museets inträdesbiljetter kostar 10 euro för vuxna, 8 euro för pensionärer och 6 euro för studerande. Med HBL-kort får man två biljetter till priset av en.

VÄLKOMMEN!

* * *

FÖREDRAGSKVÄLL

Historiska föreningen r.f. inbjuder till föredragskväll
onsdagen den 27 oktober 2010
kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 505, Kyrkogatan 6.

Kvällens föredrag hålls av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken

Idyll eller verklighet?
Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens

Konsthistorikern Maria Vainio-Kurtakko föreläser om modernitet och tradition i det sena 1800-talets herrgårdssamhälle, sett genom Albert Edelfelts och Gunnar Berndtsons brev och konstverk. Föredraget baserar sig på hennes doktors-avhandling Idyll eller verklighet? Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens som granskades vid Helsingfors universitet i maj 2010.

VÄLKOMMEN!

* * *

FÖREDRAGSKVÄLL

Historiska föreningen r.f.inbjuder till föredragskväll onsdagen den 29 september 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6.

Kvällens föredrag hålls av fil.dr Jessica Parland-von Essen under rubriken

Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors.

Utgående från boken Affärer, allianser, anseende. Konsten att tillhöra eliten i Helsingfors ca 1740–1820som utkom i våras, berättar Parland-von Essen om småstaden Helsingfors och de sociala strukturer som präglade den under slutet av svenska tiden. Genom att följa fältproviantmästaren Weckström, borgmästaren Kuhlberg och många fler belyser hon hur livet i staden kunde gestalta sig, hur vardagen fungerade och hur folk uppfattade sig själva. Pengar, nätverk och strategier intar en central roll i berättelsen om den weckströmska släktkretsen och det ledande borgerskapets Helsingfors.

essica Parland-von Essen disputerade vid Helsingfors universitet 2005 med avhandlingen Behagets betydelser. Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur. Hon är numera verksam som utvecklingschef för informationstjänster vid Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

VÄLKOMMEN!


* * *

Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg

15 maj 2010

PROGRAM

Avfärd från Järnvägstorget i Helsingfors kl. 8.15 (Mikaelsgatans turisthållplats mittemot Fennia).

Programmet börjar i Norrmark på Ahlströmska bruksområdet där vi besöker utställningen ”Voyage” om det Ahlströmska brukets historia. Sedan följer promenad i bruksparken och en guidad tur på svenska i Villa Mairea. Därefter äter vi lunch i Villa Ett.

Under eftermiddagen besöker vi Juselius mausoleum och Räfsö i Björneborg.

Vi beräknas återvända till Helsingfors ca kl. 22.

ANMÄLAN OCH PRIS

Anmälan senast torsdagen den 6 maj till Laura Mattsson per e-post laura.mattsson(at)sls.fi eller tfn 040-72 45 712. Deltagarna antas i anmälningsordning. Kom ihåg att meddela eventuella specialdieter.

Deltagaravgiften är 40 euro, för studerande 30 euro (i priset ingår bussresa, kaffe, lunch, middag och inträdesavgifter).

Betala resan senast den 7 maj till föreningens konto Aktia 405511-41011 (skriv ”Björneborg” i meddelandefältet).

VÄLKOMMEN!

* * *

PROGRAMKVÄLL

Historiska föreningen inbjuder till programkväll torsdagen den 15 april 2010 kl. 17.00 med ett besök i Cygnæi galleri (Brunnsparken, Kalliolinnavägen 8).

Fredrik Cygnæus (1807–1881) – professor, statsråd och långvarig ordförande för Konstföreningen – testamenterade sin konstsamling och sin sommarvilla i Brunnsparken till Finlands folk. Museet, som skulle heta Cygnæi galleri, öppnades för allmänheten 1882. Samtidigt hörsammades Cygnæus förhoppningar om att samtida och framtida konstnärer genom donationer skulle bidra till museets samlingar och den ursprungliga konstsamlingen utökades i snabb takt. Fortfarande inrymt i den vackra trävillan är Cygnæi galleri idag ett av de äldsta konstmuseerna i vårt land.

Cygnæi galleri är vanligtvis stängt under vintern, men öppnar nu sina dörrar för Historiska föreningens medlemmar. Följ med på en guidad rundvandring bland målningar och skulpturer av finländska 1800-talskonstnärer, bl.a. Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, bröderna von Wright och C.E. Sjöstrand. Guidningen beräknas ta en timme. Efteråt samkväm på Café Ursula.

Förhandsanmälningar ombedes senast torsdagen den 8 april till Pia Asp per e-post pia.asp(AT)sls.fi eller telefon 050-355 6730. Museibesöket är gratis för föreningens medlemmar.


* * *

VÅRMÖTE med föredrag


Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 23 mars 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 • Verksamhetsberättelse för år 2009
 • Bokslut för år 2009
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 
Efter mötet följer föredrag och diskussion kring temat nationer som varumärken eller ”brands”, då professor Laura Kolbe framträder med inlägget:

Nationen växer fram, och vad sedan …

Diplomati, finlandsbilden och country branding

 

Laura Kolbe är professor i Europas historia vid Helsingfors universitet och medlem av den s.k. Maabrändivaltuuskunta, som leds av Jorma Ollila. För vidare information om delegationen och Finland Promotion Board, se webbplatsen: www.mitasuomion.fi


VÄLKOMMEN!


* * *

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid

Finska historiedagarna XI Lahtis 13.2.2010 kl. 10-18
 

Tema

Mellan Alexander och Bernadotte

Finlands och Sveriges vägval i Napoleonkrigens skugga


Det svenska programmet äger rum på samma plats som det övriga programmet under historiedagarna. Det innebär att vi följer historiedagarnas allmänna tidsschema och att deltagarna har lätt att ta del av bokbord och utställningar. Vi deltar också i den avslutande allmänna diskussionen (på finska) kl. 16.45–18 över ämnet ”Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen”, med professor Juhani Suomi och fil. dr Lasse Lehtinen.
Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna.

AvfärdLördag 13.2 kl. 8.00 med abonnerad buss (Lindholm Lines) från Mikaelsgatans turisthållplats (mittemot Fennia). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Kaffe.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Ingen kostnad, arrangörerna för historiedagarna står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan: Deltagarna antas i anmälningsordning.
Anmälan senast 4.2.2010 till Pia Asp per:
e-post: pia.asp(AT)sls.fi eller
tfn: 050-355 67 30

Förfrågan: Henry Rask, tfn: 040-754 7000

 
* * *

Svenskt program vid

Finska historiedagarna XI

Lahtis 13.2.2010 kl. 10–16.30

Kongresscenter Fellmanni, Kirkkokatu 27 

Rätt till ändringar förbehålles

 Mellan Alexander och Bernadotte
Finlands och Sveriges vägval i Napoleonkrigens Europa

 
10.00     Programmet öppnas
              
Fil. dr Derek Fewster, ordförande i Historiska föreningen
              Specialrådgivare Henry Rask, Hanaholmen

             Jean Baptiste Bernadotte – Sveriges räddare efter katastrofen 1809? Kronprins Karl Johan som regent och kejsar Alexanders vän 1810–1815
             Professor Lars Ericson Wolke, Stockholm


11.15     Såret vill blöda ännu. Förlusten av Finland i svensk dikt 1808–1848
              
Fil. lic. Krister Nordberg, Stockholm

 
12.00     L u n c h

 

13.00     ”… vars mildhet folket vann” Alexander I som storfurste av Finland
             Fil. lic. Rainer Knapas, Helsingfors

 

14.00     ” Naturens sorgsne styvson…” Bilden av Finland i den ryska 1800-talslitteraturen
             Docent Ben Hellman, Helsingfors

 
14.45    K a f f e

 
15.15     Napoleons skugga. Finland – Sverige – Europa 1800–1815
              Professor Matti Klinge, Helsingfors

 
16.15     Avslutning


Arrangörer

Finska historiedagarna XI i Asikkala och Lahtis 11–13.2.2010 arrangeras av en särskild programkommitté under ledning av ambassadör Heikki Talvitie.

För det svenska programmet svarar Historiska föreningen i Finland och
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Aktuellt