c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Inbjudan till att lämna in uppsatser

27.9.2008

Inbjudan till att lämna in uppsatser (Call for Papers)

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) ger år 2009 ut ett temanummer om jubileer i
historien. Målet med numret är dels att problematisera jubileumsfirande och jubileernas politik i det förflutna, dels att behandla litteratur och andra publikationer som tillkommit inför de stora jubileerna på 2000-talet.

Skribenter ombeds kontakta HTF:s redaktion senast den 30 oktober 2008 med korta fritt formulerade förslag till

  • uppsatser (max. 30 trycksidor) om förflutna jubileer, inklusive texter i vilka tillämpas ett historiografiskt perspektiv på jubileumsfirande och teoretiska analyser av jubileer som en form av historiepolitik. Uppsatserna genomgår anonym lektörsgranskning innan de kan godkännas för publicering.
  • översikter (max. 20 trycksidor) om litteratur och andra publikationer som tillkommit inför ett eller flera av jubileerna på 2000-talet (t.ex. Runebergs 200-årsjubileum, unionsupplösningen 2005 eller rikssprängningen 2008-2009).
  • synpunktsartiklar (max. 8 trycksidor) där skribenten behandlar historiekulturen kring jubileerna på 2000-talet eller reflekterar kring jubileers funktion i historien.
  • recensioner av litteratur som publicerats inför jubileerna på 2000-talet, utrymme ges

särskilt åt litteratur som publicerats inför uppmärksammandet av 1808-1809 års
rikssprängning. Recensioner av böcker som publicerats före 2006 godkänns endast
undantagsvis för publicering.

Slutlig deadline för texter som redaktionen anser passa in i numret är den 30 mars 2009 för uppsatser och den 30 april 2009 för övriga texter.

Skribenter ombeds följa HTF:s instruktioner för skribenter.

HTF är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. Samtliga uppsatser genomgår en formaliserad lektörsgransking (referee-praxis). Huvuddelen av uppsatserna behandlar finländska eller nordiska frågor samt teman med anknytning till Östersjöområdet.

Redaktionens kontaktuppgifter

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »