c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2009

Historiska föreningen                                                        


Protokoll

 

Höstmöte 2009

 

 

Tid:                                     Onsdagen 25 november 2009 kl. 17.00

Plats:                                  Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande:                      12 röstberättigade medlemmar

 

 

 

1.         Mötet öppnas

            Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade tolv (12) närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 

2.         Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

            Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 5/2009 och i annons i Hufvudstadsbladet söndagen den 15 november och torsdagen den 19 november. Bilaga 2ab.

 

3.         Fastställande av föredragningslista för mötet

            Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

 

4.         Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

            Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Malin Bredbacka-Grahn.

           

5.         Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Michaela Bränn och Laura Mattsson valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 

6.         Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2010

            Verksamhetsplanen för år 2010 föredrogs. Verksamhetsplanen justerades och godkändes. Bilaga 4.

 

7.         Styrelsens förslag till budget för år 2010 samt fastställande av årsavgifterna

Bugetförslaget föredrogs och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 € för ordinarie medlemmar, 20 € för studerande och 15 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland). Medlemmar utomlands betalar 35 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 12 €. Bilaga 5.

 

8.         Val av styrelseordförande för år 2010

            Till styrelseordförande för år 2010 valdes Derek Fewster.

 

9.         Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2010–31.12.2011

Michaela Bränn och Anna Hiidensalo, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot i stället för Malin Bredbacka-Grahn, som var i tur att avgå och avsagt sig omval, valdes Lotta Nylund. Ett års mandatperiod återstår för Pia Asp, Laura Mattsson och Aapo Roselius.

 

10.       Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2010–31.12.2012

Rainer Knapas, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand, som var i tur att avgå, omvaldes. Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2008–31.12.2010. Max Engman, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman är valda för perioden 1.1.2009–31.12.2011.

 

11.       Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2010

            Kommittén vald för 2009, dvs. Björn Forsén (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Malin Bredbacka-Grahn, Jani Marjanen och Derek Fewster (föreningens representant) fortsätter då inget pris utdelades 2009.

           

12.       Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2010

            Till kommittén valdes Lars-Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Anna Finnilä, Rainer Knapas, Aapo Roselius och Ann-Catrin Östman.

 

13.       Val av två revisorer samt suppleanter för dessa

Till revisorer för räkenskapsperioden 2006 valdes CGR Eva Bruun från Revisorernas Ab Ernst & Young (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och fil.kand. Pertti Hakala (suppleant Minna Sarantola-Weiss).

 

14.       Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 17.40.

 

 

In fidem

 

 

Sekreterare                          Malin Bredbacka-Grahn

 

 
Ordförande                          Derek Fewster

 

 

Justerat                               
Michaela Bränn                                          Laura Mattsson

Aktuellt