c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2016

Historiska föreningen r.f. Vårmöte

Tid: Torsdagen 7.4.2016 kl 17.00

Plats: Vetenskapernas hus, sal 405, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande: 20 personer

 

  1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.05 och konstaterade 20 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 

  1. Fastsällande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär 4/2016 och som annons i Hufvudstadsbladet 25.3.2016. Bilagor 2ab.

 

  1. Fastställande av föredragningslistan för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

 

  1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Julia Dahlberg, till viceordförande Henry Rask, samt till sekreterare Nina Johansson.

 

  1. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

John Strömberg och Rainer Knapas valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 

  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4.

 

  1. Styrelsens förslag till bokslut för år 2015 och revisorernas berättelser

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.

Revisorernas berättelser föredrogs av Pertti Hakala och godkändes. Bilaga 6ab.

 

  1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

 

  1. Övriga ärenden

Ordföranden för Historisk Tidskrift för Finlands redaktionsråd, John Strömberg, gav inblick i statistik över  digitaliserade nerladdningar av HTF och konstaterade att digitaliseringen medfört ökad synlighet för tidskriften.

Henry Rasks minnesord över Historiska föreningens tidigare ordförande fil.dr Johan Chydenius (6.8.1931 – 23.1.2016).

 

  1. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.25.

 

In fidem

 

Sekreterare              Nina Johansson

 

Ordförande             Julia Dahlberg

 

 

Justerat                   John Strömberg           Rainer Knapas

Aktuellt

29.10.2018

4.12.2018 Föredragsafton: Helsingfors-Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Juha-Matti Granqvist tisdagen 4 »

29.10.2018

28.11.2018 Höstmöte och föredragsafton: Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 med Henrik Meinander och Ainur Elmgren

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 28 november 2018 kl. 17.15 »

6.9.2018

12.10.2018 Utställningsbesök: Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 »