c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2015

HISTORISKA FÖRENINGEN R.F.                                   PROTOKOLL

VÅRMÖTE 2015

Tid: Tisdagen 24.3.2015 kl 17.00

Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande: 8 personer, varav 7 röstberättigade medlemmar

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.06 och konstaterade 7 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 3/2015 och som annons i Hufvudstadsbladet 15.3.2015. Bilagor 2ab.

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

4. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

 Till ordförande för mötet valdes Julia Dahlberg, till viceordförande John Strömberg, samt till sekreterare Nina Johansson.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet

Urban Fellman och John Strömberg valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

6. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4.

7. Styrelsens förslag till bokslut för 2014 och revisorernas berättelse

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.

Revisorernas berättelser föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 6 ab

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Övriga ärenden

Ordförande Julia Dahlberg meddelade att föreningen erhållit ett pris av Svenska litteratursällskapet i Finland i samband med Runebergsdagen för föreningens verksamhet och Historisk Tidskrift för Finland. John Strömberg meddelade att HTF behålla den andra, ledande nivån gällande vetenskapliga tidskrifter vid VSD:s publikationsforum.

10. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.38

In fidem

Sekreterare                  Nina Johansson

Ordförande                  Julia Dahlberg

Justerat                       Urban Fellman            John Strömberg

Aktuellt