c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2014

Historiska föreningen r.f.

 

PROTOKOLL

 

Vårmöte 2014

Tid: Torsdagen 27.4.2014 kl. 17.30

Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande: 14 röstberättigade medlemmar

 

1.   Mötets öppnande

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.35 och konstaterade 14 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2.   Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 3/2014 och som annons i Hufvudstadsbladet 16.4.2014. Bilagor 2ab.

3.   Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

4.   Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till viceordförande Henry Rask samt till sekreterare Sophie Holm.

5.   Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet

Pertti Hakala och John Strömberg valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

6.   Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4.

7.   Styrelsens förslag till bokslut för 2013 och revisorernas berättelse

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.
Revisorernas berättelser föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 6ab.

8.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

9.   Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

10.   Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 18.08.

 

In fidem

Sekreterare        Sophie Holm

Ordförande        Peter Stadius

Justerat:        Pertti Hakala        John Strömberg
 

Aktuellt

29.10.2018

4.12.2018 Föredragsafton: Helsingfors-Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Juha-Matti Granqvist tisdagen 4 »

29.10.2018

28.11.2018 Höstmöte och föredragsafton: Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 med Henrik Meinander och Ainur Elmgren

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 28 november 2018 kl. 17.15 »

6.9.2018

12.10.2018 Utställningsbesök: Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 »