c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2013

Historiska föreningen r.f.        

 

PROTOKOLL

 

Vårmöte 2013

Tid: Torsdagen 4.4.2013 kl. 17

Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande: 10 röstberättigade medlemmar

 

1.   Mötets öppnande

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.10 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2.   Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 3/2013 och som annons i Hufvudstadsbladet 24.3.2013. Bilagor 2ab.

3.   Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

4.   Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till viceordförande Henry Rask samt till sekreterare Sophie Holm.

5.   Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet

Julia Dahlberg och Lotta Nylund valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

6.   Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4.

7.   Styrelsens förslag till bokslut för 2012 och revisorernas berättelse

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 6ab.

8.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

9.   Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

10.   Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.37.

 

In fidem

Sekreterare        Sophie Holm

Ordförande        Peter Stadius

Justerat:        Julia Dahlberg    Lotta Nylund
 

Aktuellt