c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2012

Historiska föreningen r.f.

PROTOKOLL

                                                                                                            

Vårmöte 2012

Tid: Onsdagen 28.3.2012 kl. 17

Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande: 13 röstberättigade medlemmar

 

1.   Mötets öppnande

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade 13 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2.   Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 3/2012 och som annons i Hufvudstadsbladet 18.3.2012. Bilagor 2ab.

3.   Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

4.   Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till viceordförande Henry Rask samt till sekreterare Sophie Litonius.

5.   Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet

Barbara Engblom-Lindgren och Jimmy Lindgren valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

6.   Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes med föreslagna ändringar. Bilaga 4.

7.   Styrelsens förslag till bokslut för 2011 och revisorernas berättelse

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 6.

8.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

9.   Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

10.   Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.50.

 

In fidem

Sekreterare Sophie Litonius

Ordförande Peter Stadius

Justerat: Barbara Engblom-Lindgren, Jimmy Lindgren

Aktuellt

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »

3.3.2019

3.4.2019 Vårmöte med föredrag av Kirsi Vainio-Korhonen: Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 3 april 2019 kl. »