c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2011

Historiska föreningen r.f.

PROTOKOLL

       

Vårmöte 2011

Tid: Onsdagen 6.4.2011 kl. 17

Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande: 11 röstberättigade medlemmar

 

1.   Mötets öppnande

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade 11 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2.   Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 2/2011 och som annons i Hufvudstadsbladet 27.3.2011. Bilagor 2ab.

3.   Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

4.   Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till vice ordförande Henry Rask samt till sekreterare Pia Asp.

5.   Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet

Urban Fellman och Kenneth Snellman valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

6.   Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2009

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4.

7.   Styrelsens förslag till bokslut för 2009 och revisorernas berättelse

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 6.

8.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet    

beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

9.   Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

10.   Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 18.05.

 

In fidem

Sekreterare Pia Asp

Ordförande Peter Stadius

Justerat: Urban Fellman, Kenneth Snellman

Aktuellt

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »

12.10.2019

15.10.2019 Utställningsbesök: Caj Bremer: Finsk vardag på Finlands fotografiska museum

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands »