c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2010

Historiska föreningen r.f.

PROTOKOLL
 

Vårmöte 2010

Tid: Tisdagen 23.3.2010 kl. 17
Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors
Närvarande: 10 röstberättigade medlemmar

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 1/2010 och i annons i Hufvudstadsbladet 13.3.2010. Bilagor 2ab.

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

4. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Henry Rask samt till sekreterare Pia Asp.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet

Kenneth Snellman och Pertti Hakala valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

6. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2009

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4.

7. Styrelsens förslag till bokslut för 2009 och revisorernas berättelse

Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.
Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens revisor Pertti Hakala och godkändes. Bilaga 6.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet
beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

10. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.40.


In fidem


Sekreterare Pia Asp

 

Ordförande Derek Fewster

 

Justerat: Kenneth Snellman Pertti Hakala
 

Aktuellt