c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2007

V å r m ö t e  2007

Torsdagen den 22 mars kl. 17.00 på Riddarhuset, Helsingfors

 

P r o t o k o l l

 

1                  Mötet öppnas

                      Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet kl. 17.15.

 

2                    Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och

                      beslutförhet

Möteskallelse hade utgått genom medlemscirkulär och annonserats i Hufvudstadsbaldet i enlighet med vad stadgarna föreskriver. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. (Bil. 1ab, 2)

 

3                    Fastställande av föredragningslista för mötet

                      Föredragningslistan godkändes som sådan, inga övriga ärenden 

                      hade inkommit. (Bil. 3)

 

4                    Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Derek Fewster, till viceordförande Johan Kylander och till sekreterare Kim Björklund.

 

5                    Val av två protokolljusterare och rösträknare

Ulla Tillander-Godenhjelm och Kenneth Snellman valdes till protokolljusterare och rösträknare.

 

6                    Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2006

                      Verksamhetsberättelsen föredrogs av Derek Fewster och godkändes

                      som sådan. (Bil. 4)

 

7                    Styrelsens förslag till bokslut för år 2006 och revisorernas berättelse

Föreningens ekonom Michaela Bränn föredrog bokslutet och uppläste revisorernas berättelse. Bokslutet godkändes som sådant. (Bil. 5–6)

 

8                    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Ärendet behandlades i styrelsens närvaro. Styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

 

9                    Övriga ärenden

                      Inga övriga ärenden förelåg.

 

10                  Mötet avslutas

                      Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 17.48.

 

 

In fidem

 

 

 

Kim Björklund            Derek Fewster       

Ulla Tillander-Godenhjelm     Kenneth Snellman

 

Aktuellt