c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2006

Vårmöte 2006 PROTOKOLL

 

Tid:   Torsdag 30.3.2006 kl. 17.00
Plats:   Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande:   Tolv (12) röstberättigade medlemmar

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens vice ordförande Kim Björklund öppnade mötet kl. 17.11 och konstaterade tolv (12) närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 2/2006 och i annons i Hufvudstadsbladet 19.3.2006. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Henry Rask valdes efter omröstning med fem röster mot fyra för Kim Björklund (9 personer var då närvarande) till ordförande för mötet. Ingen vice ordförande för mötet valdes, eftersom mötets ordförande inte tillhör styrelsen. Malin Bredbacka-Grahn valdes till sekreterare.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet
Rainer Knapas och Jani Marjanen valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

§ 6.     Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2006
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Styrelsen anmodades dock rätta några detaljer.

§ 7.     Styrelsens förslag till bokslut för 2005 och revisorernas berättelse
Bokslutet föredrogs av ekonomen och godkändes. Konstaterades att ekonomin nu börjat stabilisera sig p.g.a. fondernas avkastning och skärpt indrivning av medlemsavgifter, men att kostnaderna för bokföringen och revisionen varit höga. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med redaktionsrådet och redaktionen för Historisk Tidskrift för Finland utreda orsakerna till förändringarna i bokslutets utgiftsstruktur med tanke på en bättre balans mellan tidskriftens tryckningskostnader, övriga kostnader och arvoden samt prenumerationsintäkterna. Revisorernas berättelse föredrogs av Pertti Hakala och godkändes. Bilaga 4.
Revisor Pertti Hakala redogjorde för revisorernas synpunkter på föreningens verksamhet och finanser för mötet. Punkterna noterades och diskuterades av mötet. Bilaga 5.

§ 8.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9.     Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg

§ 10.     Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 18.25.

In fidem

Sekreterare     Malin Bredbacka-Grahn

Ordförande      Henry Rask

Justerat            Rainer Knapas          Jani Marjanen

Aktuellt