c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2005

Vårmöte 2005 PROTOKOLL

 

Tid:   Onsdag 27.4.2005 kl. 17.00
Plats:   Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande:   Tio (10) röstberättigade medlemmar:
Kim Björklund
Michaela Bränn
Urban Fellman
Derek Fewster
Walter Fortelius
Pertti Hakala
Lars Karhunen
Laura Mattsson
Kjersti Overland
Aapo Roselius

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade tio närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 3–4/2005 och i annons i Hufvudstadsbladet 17.4. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag, med ett illägg unde rpunkten Övriga ärenden (se nedan). Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Urban Fellman och till sekreterare Kim Björklund.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet
Pertti Hakala och Lars Karhunen valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

§ 6.     Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2004
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och godkändes av mötet. Bilaga 4.

§ 7.     Styrelsens förslag till bokslut för 2004 och revisorernas berättelse
Bokslutet föredrogs av ekonomen och godkändes. Noterades att summan som föreningen erhållit från Finlands Akademi, 10 000 euro, i bokslutet bör minskas med den summa 408,09 euro, som FA krävde tillbaka och som saknas i bokslutet. Summan kunde överföras till posten Övriga punkter. Bokslutets slutsummor överensstämmer dock. Bilaga 5.
Revisorernas berättelse föredrogs av Pertti Hakala och godkändes. Bilaga6.
Revisor Pertti Hakala redogjorde för revisorernas synpunkter på föreningens verksamhet och finanser för mötet. Punkterna noterades och diskuterades av mötet. Bilaga 7.

§ 8.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9.     Övriga ärenden
Val av hedersledamot. I enlighet med föreningens stadgar hade inlämnats ett skriftligt försalg till vårmötet om att förenignens f.d. ordförande Henry Rask skulle väljas till hedersledamot. Förslaget godkändes med acklamation och enhälligt av mötet. Bilaga 8.

§ 10.     Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 17.57.

In fidem

Sekreterare     Kim Björklund

Ordförande      Derek Fewster

Justerat            Pertti Hakala          Lars Karhunen

Aktuellt