c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2004

Vårmöte 2004 PROTOKOLL

 

Tid:   Onsdag 14.4.2004 kl. 17.00
Plats:   Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande:   Tretton (13) röstberättigade medlemmar:

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade tretton närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 5/2004 och i annons i Hufvudstadsbladet 4.4. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Kim Björklund.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet
Pertti Hakala och Lars Karhunen valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

§ 6.     Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2003
Verksamhetsberättelsen föredrogs, justerades och godkändes. Bilaga 4.

§ 7.     Styrelsens förslag till bokslut för 2003 och revisorernas berättelse
Bokslutet föredrogs och fastställdes. Bilaga 5.
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Bilaga 6.

§ 8.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan ombyte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9.     Övriga ärenden
Stadgar för Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap.
Förslaget till stadgar diskuterades och godkändes. Bilaga 7.

§ 10.     Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 17.54.

In fidem

Sekreterare     Kim Björklund

Ordförande      Derek Fewster

Justerat            Pertti Hakala          Lars Karhunen

Aktuellt