c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2003

Vårmöte 2003 PROTOKOLL

Tid:   Onsdag 2.4.2003 kl. 17.00
Plats:   Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande:   Elva (11) röstberättigade medlemmar:
Kim Björklund
Urban Fellman
Derek Fewster
Pertti Hakala
Lars Karhunen
Rainer Knapas
Lars-Folke Landgrén
Alexandra Ramsay
Henry Rask
Aapo Roselius
Peter Stadius

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade elva närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 3/2003 och i annons i Hufvudstadsbladet 23.3. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Rainer Knapas samt till sekreterare Kim Björklund.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet
Aapo Roselius och Peter Stadius valdes till protokollsjusterare och rösträknare.

§ 6.     Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2002
Verksamhetsberättelsen föredrogs, justerades och fastställdes. Bilaga 4.

§ 7.     Styrelsens förslag till bokslut för 2002 och revisorernas berättelse
Bokslutet föredrogs, justerades och fastställdes. Bilaga 5. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Bilaga 6.

§ 8.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan byte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9.     Övriga ärenden
Inga ärenden förelåg.

§ 10.    Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 17.40.

In fidem

Sekreterare     Kim Björklund

Ordförande      Derek Fewster

Justerat            Aapo Roselius          Peter Stadius

Aktuellt