c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 2002

Vårmöte 2002 PROTOKOLL

Tid:   Onsdag 20.3.2002 kl. 17.00
Plats:   Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande:   Elva (11) röstberättigade medlemmar:
Kim Björklund
Urban Fellman
Annette Forsén
Lars Karhunen
Lars-Folke Landgrén
Gösta Mickwitz
Stefan Nygård
Mikael Nyholm
Magnus Nyström
Alexandra Ramsay
Henry Rask

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens ordförande Henry Rask öppnade mötet och konstaterade elva närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 3/2002 och i annons i Hufvudstadsbladet 11.3. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes fil. lic. Henry Rask, till viceordförande pol. mag. Magnus Nyström och till sekreterare fil. mag. Kim Björklund.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet
Docent Lars-Folke Landgrén och fil. mag. Stefan Nygård valdes till protokollsjusterare och rösträknare.

§ 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2001
Verksamhetsberättelsen föredrogs, justerades och fastställdes. Bilaga 4.

§ 7.     Bokslut för år 2001 och revisorernas berättelse
Bokslutet föredrogs och fastställdes. Bilaga 5. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Bilaga 6.

§ 8.     Ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro och utan byte av ordförande. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9.     Övriga ärenden
Inga ärenden förelåg.

§ 10.    Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 17.45.

In fidem

Sekreterare     Kim Björklund

Ordförande      Henry Rask

Justerat            Lars-Folke Landgrén          Stefan Nygård

Aktuellt