c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2015

HÖSTMÖTE 2015
HISTORISKA FÖRENINGEN R.F.
 
PROTOKOLL
Tid: Onsdagen 25 november 2015 kl. 18.00
Plats: Vetenskapernas hus (sal 309), Kyrkogatan 6, Helsingfors 
Närvarande: 10 röstberättigade medlemmar
 
1. Mötet öppnas 
Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 18.03 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.
 
2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 10/2015 och som annons i Hufvudstadsbladet söndagen 15.11.2015. Bilagor 2ab.
 
3. Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan fastställdes enligt styrelsens förslag, med ändringar i §8 och §9. §8 ändrades från ”Val av styrelseordförande för år 2015” till ”Val av styrelseordförande för år 2016”. §9 ändrades från ”Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2016- 31.12.2018” till ”Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2016-31.12.2017”. Bilaga 3.
 
4. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Julia Dahlberg, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Nina Johansson.
 
5. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
John Strömberg och Sofia Gustafsson valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.
6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2016
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes. Bilaga 4. 
 
7. Styrelsens förslag till budget för år 2016 samt fastställande av årsavgifterna
Budgetförslaget för år 2016 föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn, diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 40 euro för ordinarie medlemmar, 25 euro för studerande och 20 euro för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk tidskrift för Finland). Prenumerationsavgiften för Historisk tidskrift är 40 euro, för prenumerationer till utlandet är avgiften 45 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 euro. Bilaga 5. 
 
8. Val av styrelseordförande för år 2016
Till styrelseordförande för år 2016 valdes Julia Dahlberg.
 
9. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2016–31.12.2017. I tur att avgå Michaela Bränn, Lotta Nylund och Sophie Holm.  
Michaela Bränn, Lotta Nylund och Sophie Holm återvaldes till styrelsen. Ett års mandatperiod (1.1.2015–31.12.2016) återstår för Magdalena af Hällström, Mikael Björk-Winberg och Nina Johansson.
 
10. Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2016–31.12.2018. I tur att avgå Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand.
Holger Weiss, John Strömberg och Henrika Tandefelt som var i tur att avgå, omvaldes. Nils Erik Villstrand ställde inte upp för omval och Johanna Wassholm valdes in som ny ledamot. 
Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman är valda för perioden 1.1.2015–31.12.2017.
Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2014–31.12.2016. 
 
11. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2016
Till kommittén valdes t.f. professor Björn Forsén (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Julia Dahlberg (föreningens representant), Kasper Kepsu och Jonathan Lagerquist.
 
12. Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2016
Då kommittén inte sammanträtt under innevarande år föreslogs att den för år 2015 tillsatta kommittén fortsätter. Därmed återvaldes Lars-Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk tidskrift för Finland), Julia Dahlberg och Sophie Holm med mandat att utvidga kommittén.
13. Val av två revisorer samt två suppleanter för år 2016
Till revisorer för räkenskapsperioden 2016 valdes Eva Bruun, från Bruun Audit Oy (suppleant Rabbe Nevalainen) och Pertti Hakala (suppleant Minna Sarantola-Weiss)
14. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet klockan 18.30.
 
 
In fidem
 
Sekreterare Nina Johansson
 
 
Ordförande Julia Dahlberg
 
 
Justerat John Strömberg Sofia Gustafsson
 

Aktuellt