c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2014

Höstmöte 2014

Historiska föreningen r.f.

PROTOKOLL

Tid: Tisdagen den 26 november 2014 kl. 17.00
Plats: Vetenskapernas hus (sal 404), Kyrkogatan 6, Helsingfors
Närvarande: 10 röstberättigade medlemmar

 

 1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.05 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 9/2014 och i annons i Hufvudstadsbladet söndagen 16 november 2014.

 1. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag med en ändring: §9 ändrades från ”Val av ledamöter för perioden 1.1.2014 – 31.12.2015” till ” Val av ledamöter för perioden 1.1.2015 – 31.12.2016”. Bilaga 2.

 1. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till viceordförande Henry Rask och till sekreterare Julia Dahlberg.

 1. Val av protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Barbara Engblom-Lindgren och Jimmy Lindgren valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2015

Verksamhetsplanen för år 2015 föredrogs av ordföranden samt godkändes. Bilaga 3.

 1. Styrelsens förslag till budget för år 2014 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2015 föredrogs av ekonomen, diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 40 € för ordinarie medlemmar, 25 € för studerande och 20 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland).  Prenumerationsavgiften för Historisk Tidskrift är 40 euro, för prenumerationer till utlandet är avgiften 45 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 €. Bilaga 4.

 1. Val av styrelseordförande för år 2015

Till styrelseordförande för år 2015 valdes Julia Dahlberg.

 1. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2015–31.12.2017

Till styrelsen valdes Magdalena af Hällström, Nina Johansson och Mikael Björk-Winberg. Ett års mandatperiod återstår för Michaela Bränn, Lotta Nylund och Sophie Holm.  

 1. Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2015–31.12.2017

Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman som var i tur att avgå, omvaldes.

Holger, Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand är valda för perioden 1.1.2013–31.12.2015.

Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2014–31.12.2016.

 1. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2015

Till kommittén valdes Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Julia Dahlberg (föreningens representant), Jani Marjanen och Lotta Nylund.

 1. Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2015

Till kommittén valdes Lars-Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Julia Dahlberg och Sophie Holm med mandat att utvidga kommittén.

 1. Val av revisorer samt suppleanter för år 2015

Till revisorer för räkenskapsperioden 2014 valdes Eva Bruun, CGR, från Revisorernas Ab Ernst & Young (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och Pertti Hakala, verksamhetsgranskare (suppleant Minna Sarantola-Weiss).

 1. Mötet avslutas

Ordföranden avlutade mötet kl 17.54.

In fidem


Sekreterare    Julia Dahlberg

Ordförande    Peter Stadius

Justerat:    Barbara Engblom-Lindgren                Kim Lindgren

Aktuellt