c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2013

 

Historiska föreningen r.f.

PROTOKOLL

 

Tid: Tisdagen den 26 november 2013 kl. 17.00
Plats: Vetenskapernas hus (sal 404), Kyrkogatan 6, Helsingfors
Närvarande: 7 röstberättigade medlemmar

 

 1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.10 och konstaterade 7 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 8/2013 och i annons i Hufvudstadsbladet söndagen, den 17 november 2013. Bilaga 2ab.

 1. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag med en ändring: §13 ändrades från ”Val av revisorer samt suppleanter för år 2012” till ”Val av revisorer samt suppleanter för år 2014”. Bilaga 3.

 1. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till viceordförande Henry Rask och till sekreterare Sophie Holm.

 1. Val av protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

John Strömberg och Kenth Sjöblom valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplanen för år 2014 föredrogs av ordföranden samt godkändes. Bilaga 4.

 1. Styrelsens förslag till budget för år 2014 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2014 föredrogs av ekonomen, diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 40 € för ordinarie medlemmar, 25 € för studerande och 20 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland).  Prenumerationsavgiften för Historisk Tidskrift är 40 euro, för prenumerationer till utlandet är avgiften 45 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 €. Bilaga 5.

 1. Val av styrelseordförande för år 2014

Till styrelseordförande för år 2014 valdes Peter Stadius.

 1. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2014–31.12.2015

Michaela Bränn, Lotta Nylund och Sophie Holm, som var i tur att avgå, omvaldes. Ett års mandatperiod återstår för Magdalena af Hällström, Aapo Roselius och Mikael Nyholm.

 1. Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2014–31.12.2016

Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman, som var i tur att avgå, omvaldes. Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2012–31.12.2014. John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand är valda för perioden 1.1.2013–31.12.2015.

 1. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2014

Till kommittén valdes Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Peter Stadius (föreningens representant), Jani Marjanen och Julia Dahlberg.

 1. Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2014

Till kommittén valdes Lars-Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Peter Stadius och Aapo Roselius med mandat att utvidga kommittén.

 1. Val av revisorer samt suppleanter för år 2014

Till revisorer för räkenskapsperioden 2014 valdes Eva Bruun, CGR, från Revisorernas Ab Ernst & Young (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och Pertti Hakala, verksamhetsgranskare (suppleant Minna Sarantola-Weiss).

 1. Mötet avslutas

Ordföranden avlutade mötet kl 17.54.

 

In fidem

Sekreterare    Sophie Holm

Ordförande    Peter Stadius

Justerat    John Strömberg    Kenth Sjöblom
 

Aktuellt