c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2012

Historiska föreningen r.f.                
 

PROTOKOLL

 

Höstmöte 2012

Tid: Onsdagen den 14 november 2012 kl. 17.00

Plats: Vetenskapernas hus (sal 404), Kyrkogatan 6, Helsingfors

Närvarande: 10 röstberättigade medlemmar

 

1.    Mötet öppnas

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.07 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2.    Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 8/2012 och i annons i Hufvudstadsbladet lördagen, den 3 november 2012. Bilaga 2ab.

3.    Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag med en ändring: i § 11 ändrades ”2010–2011” till ”2011–2012”. Bilaga 3.

4.    Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till viceordförande Henry Rask och till sekreterare Magdalena af Hällström.

5.    Val av protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Jennica Thylin-Klaus och Lotta Nylund valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

6.    Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplanen för år 2013 föredrogs av ordföranden samt godkändes. Bilaga 4. Mötet konstaterade, att inkommande verksamhetsår är föreningens etthundrade.

7.    Styrelsens förslag till budget för år 2013 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2013 föredrogs av ekonomen, diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 40 € för ordinarie medlemmar, 25 € för studerande och 20 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland).  Prenumerationsavgiften för Historisk Tidskrift är 40 euro, för prenumerationer till utlandet är avgiften 45 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 €. Bilaga 5.

8.    Val av styrelseordförande för år 2013

Till styrelseordförande för år 2013 valdes Peter Stadius.

9.    Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2013–31.12.2014

Magdalena af Hällström, Aapo Roselius och Mikael Nyholm, som var i tur att avgå, omvaldes. Ett års mandatperiord återstår för Sophie Holm, Michaela Bränn och Lotta Nylund.

10.    Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2013–31.12.2015

John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot i stället för Rainer Knapas, som önskat avgå, valdes Holger Weiss. Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2011–31.12.2013. Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman är valda för perioden 1.1.2012–31.12.2014.

11.    Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2013

Till kommittén valdes Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Peter Stadius (föreningens representant), Elisabeth Stubb och Sophie Holm.

12.     Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2013

Till kommittén valdes Lars-Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Jennica Thylin-Klaus, Peter Stadius och Aapo Roselius.

13.    Val av revisorer samt suppleanter för dessa för året 2013

Till revisorer för räkenskapsperioden 2013 valdes CGR Eva Bruun från Revisorernas Ab Ernst & Young (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och Pertti Hakala (suppleant Minna Sarantola-Weiss).

14.    Mötet avslutas

Ordföranden avlutade mötet kl 17.50.

 

In fidem

Sekreterare    Magdalena af Hällström

Ordförande    Peter Stadius

Justerat    Jennica Thylin-Klaus        Lotta Nylund
 

Aktuellt