c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2011

Historiska föreningen r.f.

PROTOKOLL                                                                 

 

Höstmöte 2011

Tid: Onsdagen den 19 oktober 2011 kl. 17.00

Plats: Vetenskapernas hus, Helsingfors

Närvarande: 11 röstberättigade medlemmar

 

 1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Peter Stadius öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade 11 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 5/2011 och i annons i Hufvudstadsbladet söndagen den 9 oktober  2011. Bilaga 2ab.

 1. Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

 1. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Stadius, till viceordförande Henry Rask och till sekreterare Magdalena af Hällström.

 1. Val av protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

John Strömberg och Anders Ahlbäck valdes till protokolljusterare och rösträknare för motet.

 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplanen för år 2011 föredrogs av ordföranden samt godkändes. Bilaga 4.

 1. Styrelsens förslag till budget för år 2012 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2011 föredrogs av ekonomen, diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 40 € för ordinarie medlemmar, 25 € för studerande och 15 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland). Medlemmar utomlands betalar 40 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 15 €. Bilaga 5.

 1. Val av styrelseordförande för år 2012

Till styrelseordförande för år 2012 valdes Peter Stadius

 1. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2012–31.12.2013

Till ny ledamot i stället för Anna Hiidensalo, som var i tur att avgå, valdes FM Sophie Litonius. I ställer för Pia Asp, som p.g.a. flyttning till annan ort önskade avgå, valdes FM, rektor Mikael Nyholm.                  

Ett års mandatperiod återstår för Magdalena af Hällström och Aapo Roselius.

 1. Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2012–31.12.2014

Föredragningslistan korrigerades, den gällande perioden är 1.1.2012–31.12.2014. Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman omvaldes enhälligt.

Rainer Knapas, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand är valda för perioden 1.1.2010–31.12.2012.

Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck är valda för perioden 1.1.2011–31.12.2013.

 1. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2012

Till Kommittén för år 2012 valdes professor Henrik Meinander, fil. dr Kristina Ranki, FM Pia Österman och docent Peter Stadius.

 1. Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2012

Till kommittén valdes för 2012 Lars-Folke Landgrén, FL Annette Forsén, FM Kasper Kepsu och fil. dr Aapo Roselius.

 1. Val av revisorer samt suppleanter för dessa för året 2012

Till revisorer för året 2012 valdes Eva Bruun (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och Pertti Hakala (suppleant Minna Sarantola-Weiss).

 1. Mötet avslutas

Ordföranden avlutade mötet kl 17.53.

 

In fidem

Sekreterare Magdalena af Hällström

Ordförande Peter Stadius

Justerat John Strömberg, Anders Ahlbäck

Aktuellt