c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2010

Historiska föreningen r.f.                                                PROTOKOLL


Höstmöte 2010

Tid: Onsdagen 24 november 2010 kl. 17.00

Plats: Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet,Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal A205

Närvarande: 11 röstberättigade medlemmar

 
1.         Mötet öppnas

Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade 11 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 
2.         Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhhet

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 6/2010 och i annons i Hufvudstadsbladet tisdagen den 16 november 2010. Bilaga 2ab.

 
3.         Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3

 
4.         Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till viceordförande Henry Rask och till sekreterare Pia Asp.

5.         Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Lotta Nylund och Sophie Litonius valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 
6.         Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2011

Verksamhetsplanen för år 2011 föredrogs av ordföranden samt godkändes. Bilaga 4.

7.         Styrelsens förslag till budget för år 2011 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget för år 2011 föredrogs av ekonomen, diskuterades och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 € för ordinarie medlemmar, 20 € för studerande och 15 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar ej Historisk Tidskrift för Finland). Medlemmar utomlands betalar 35 euro. Lösnummerpriset för tidskriften är 12 €. Bilaga 5.

 
8.         Val av styrelseordförande för år 2011

Till styrelseordförande för år 2011 valdes Peter Stadius.

 
9.         Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2011–31.12.2012

Aapo Roselius och Pia Asp, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot i stället för Laura Mattsson, som var i tur att avgå och avsagt sig omval, valdes Magdalena af Hällström. Ett års mandatperiod återstår för Michaela Bränn, Lotta Nylund och Anna Hiidensalo.


10.       Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2011–31.12.2013

Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck som var i tur att avgå, omvaldes. Rainer Knapas, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand är valda för perioden 1.1.2010–31.12.2012. Max Engman, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman är valda för perioden 1.1.2009–31.12.2011. Till ny ledamot i stället för Max Engman, som i och med sin nya post som ordförande för Svenska litteratursällskapet valt att avgå, valdes Charlotta Wolff (för perioden 1.1.2011–31.12.2011).


11.       Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2011

Till kommittén valdesHenrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Peter Stadius (föreningens representant), Pia Österman och Minna Sarantola-Weiss.

12.       Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2011

Till kommittén valdes 2009 Lars-Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Anna Finnilä, Rainer Knapas, Aapo Roselius och Ann-Catrin Östman. Inget pris utdelades 2010, och de valda konstaterades av mötet få fortsatt förtroende.


13.       Val av två revisorer samt suppleanter för dessa

Mötet konstaterade att gängse praxis inom föreningen att utse två revisorer inte kan anses strida mot bestämmelserna om revisorer och verksamhetsgranskare i den nya föreningslagen, varför mötet beslöt utse två revisorer. Till revisorer för räkenskapsperioden 2010 valdes CGR Eva Bruun från Revisorernas Ab Ernst & Young (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor)och fil.kand. Pertti Hakala (suppleant Minna Sarantola-Weiss).


14.       Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 17.45.

 
In fidem

Sekreterare                          Pia Asp

Ordförande                         Derek Fewster

 
Justerat                               Lotta Nylund                                                                 Sophie Litonius

Aktuellt