c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2008


PROTOKOLL

Höstmöte 2008
Tid: Onsdag 28 oktober 2008 kl. 17.00
Plats: Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande: 11 röstberättigade medlemmar

1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade 11 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens utskick nr 5/2008 och i annons i Hufvudstadsbladet. Bilaga 2.

3. Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

4. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Aapo Roselius.

5. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
Rainer Knapas och Jens Grandell valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2009
Verksamhetsplanen för år 2009 föredrogs och stadfästes. Bilaga 4.

7. Styrelsens förslag till budget för år 2009 samt fastställande av årsavgifterna
Budgetförslaget föredrogs och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 € för äldre medlemmar, 20 € för studerande och 15 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland). Lösnummerpris för Historisk Tidskrift höjs till 12 €. Bilaga 5.

8. Val av styrelseordförande för år 2009
Till styrelseordförande för år 2009 valdes Derek Fewster.

9. Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2009–31.12.2010
Laura Mattsson, Aapo Roselius, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot istället för Johan Kylander, som var i tur att avgå, valdes Pia Varstala. Maria Vainio-Kurtakko anmälde att hon avgår p.g.a. familjeskäl 31.12.2008. För den återstående tiden av hennes mandatperiod valdes Anna Hiidensalo. Ett års mandatperiod återstår för Michaela Bränn, Malin Bredbacka-Grahn och Anna Hiidensalo.

10. Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2009–31.12.2011
Max Engman, Henrik Meinander och Eljas Orrman, som var i tur att avgå omvaldes. Istället för Matti Klinge, som avsagt sig omval, valdes Jani Marjanen. För Rainer Knapas, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand återstår ett år av mandatperioden medan för Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck återstår två år av mandatperioden.

11. Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2009
Till kommittén valdes: Björn Forsén (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Malin Bredbacka-Grahn (föreningens representant), Derek Fewster och Jani Marjanen.

12. Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2009
Kommittén för år 2008, som bestod av: Lars Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Peter Stadius och Jessica Parland-von Essen, fick fortsatt förtroende för år 2009.

13. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa
Till revisorer för räkenskapsperioden 2009 valdes Eva Bruun (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och fil.kand. Pertti Hakala (suppleant Minna Sarantola-Weiss).

14. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl. 17.45

In fidem

Sekreterare Aapo Roselius

Ordförande Derek Fewster

Justerat

Rainer Knapas

Jens Grandell

Aktuellt