c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2007

Höstmöte 2007

 

 

Tid:                                     Onsdag 30 oktober 2007 kl. 17.00

Plats:                                  Vetenskapernas hus, Helsingfors

Närvarande:                      8 röstberättigade medlemmar

 

 

 

1.         Mötet öppnas

            Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade åtta (8) närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 

2.         Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

            Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens utskick nr 6/2007 och i annons i Hufvudstadsbladet. Bilaga 2.

 

3.         Fastställande av föredragningslista för mötet

            Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

 

4.         Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

            Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Aapo Roselius.

 

5.         Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Laura Mattsson och Johan Kylander valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 

6.         Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2008

            Verksamhetsplanen för år 2008 föredrogs och stadfästes. Bilaga 4.

 

7.         Styrelsens förslag till budget för år 2008 samt fastställande av årsavgifterna

Budgetförslaget föredrogs och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 € för äldre medlemmar, 20 € för studerande och 15 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland). Redaktörernas arvoden höjs till 800 euro per nummer. Bilaga 5.

 

8.         Val av styrelseordförande för år 2008

            Till styrelseordförande för år 2008 valdes Derek Fewster.

 

9.         Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2008–31.12.2009

Michaela Bränn, Malin Bredbacka-Grahn, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot istället för Kim Björklund, som var i tur att avgå, valdes Maria Vainio-Kurtakko. Ett års mandatperiod återstår för Laura Mattsson, Aapo Roselius och Johan Kylander.

 

10.       Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2008–31.12.2010

Henrik Knif, som var i tur att avgå, omvaldes för perioden 1.1.2008–31.12.2010. Till nya ledamöter istället för Tom Gullberg, Minna Sarantola-Weiss och Mikko Majander, som var i tur att avgå, valdes Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas, Anders Ahlbäck.

 

11.       Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2008

            Till kommittén valdes: Björn Forsén (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Johanna Ilmakunnas, Derek Fewster (föreningens representant) och Jani Marjanen.

           

12.       Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2008

            Kommittén år 2008 består av: Lars Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Peter Stadius och Jessica Parland-von Essen.  

 

13.       Val av två revisorer samt suppleanter för dessa

Till revisorer för räkenskapsperioden 2008 valdes Eva Bruun (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och fil.kand. Pertti Hakala (suppleant Minna Sarantola-Weiss).

 

14.       Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 17.35

 

 

In fidem

 

 

 

Sekreterare                          Aapo Roselius

 

 

 

Ordförande                          Derek Fewster

 

 

 

 

Justerat                                Laura Mattsson                                 Johan Kylander

Aktuellt