c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2006

Höstmöte 2006

 

 

Tid:                                     Onsdag 14 november 2006 kl. 17.00

Plats:                                  Forsthuset, Helsingfors

Närvarande:                      8 röstberättigade medlemmar

 

 

 

1.         Mötet öppnas

            Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade åtta (8) närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

 

2.         Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet

            Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 5/2006 och i annons i Hufvudstadsbladet. Bilaga 2.

 

3.         Fastställande av föredragningslista för mötet

            Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

 

4.         Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

            Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Aapo Roselius.

 

5.         Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Lars-Folke Landgren och Pertti Hakala valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 

6.         Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2007

            Verksamhetsplanen för år 2007 föredrogs. Verksamhetsplanen justerades och godkändes. Bilaga 4.

 

7.         Styrelsens förslag till budget för år 2007 samt fastställande av årsavgifterna

Bugetförslaget föredrogs och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 € för äldre medlemmar, 20 € för studerande och 15 € för medlemmar av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland). Bilaga 5.

 

8.         Val av styrelseordförande för år 2007

            Till styrelseordförande för år 2007 valdes Derek Fewster.

 

9.         Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2007–31.12.2008

Laura Mattsson och Aapo Roselius, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot istället för Walter Fortelius, som var i tur att avgå, valdes Johan Kylander. Ett års mandatperiod återstår för Kim Björklund, Michaela Bränn och Malin Bredbacka-Grahn.

 

10.       Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2007–31.12.2009

Rainer Knapas, John Strömberg och Henrika Tandefelt, som var i tur att avgå, omvaldes för perioden 1.1.2007–31.12.2009. Till ny ledamot istället för Nils Erik Forsgård, som var i tur att avgå, valdes Nils Erik Villstrand.

 

11.       Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2007

            Till kommittén valdes: Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet), Annette Forsén, Derek Fewster (föreningens representant) och Mirja Österberg.

           

12.       Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2007

            Förslaget att kommittén fortsätter godkändes av mötet. Till ny ledamot föreslog kommittén Joachim Mickwitz, vilket godkändes av mötet. Kommittén år 2007 består av: Lars Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Nils Erik Forsgård, Joachim Mickwitz och Henrika Tandefelt. 

 

13.       Val av två revisorer samt suppleanter för dessa

Till revisorer för räkenskapsperioden 2007 valdes ekon.mag. Anders Borgström CGR (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och fil.kand. Pertti Hakala (suppleant Annette Forsén).

 

14.       Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 17.51

 

 

In fidem

 

 

 

Sekreterare                          Aapo Roselius

 

 

 

Ordförande                          Derek Fewster

 

 

 

 

Justerat                                Lars-Folke Landgren                            Pertti Hakala

Aktuellt