c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2004

Höstmöte 2004 PROTOKOLL

 

Tid:   Onsdag 24.11.2004 kl. 17.00
Plats:   Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande:   Elva (11) röstberättigade medlemmar:
Kim Björklund
Michaela Bränn
Derek Fewster
Pertti Hakala
Anette Johansson
Lars Karhunen
Laura Mattsson
Elisabeth Morand-Löfving
Alexandra Ramsay
Henry Rask
Peter Stadius

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade elva närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 10/2004 och i annons i Hufvudstadsbladet 14.11. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Till punkt 10, Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2005–31.12.2007, bifogades omval av ledamöterna Tom Gullberg och Mikko Majander för samma period. Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Henry Rask och till sekreterare Kim Björklund.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet
Pertti Hakala och Lars Karhunen valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

§ 6.     Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2005
Verksamhetsplanen för år 2005 föredrogs, justerades och godkändes. Bilaga 4.

§ 7.     Styrelsens förslag till budget för år 2005 samt fastställande av årsavgifterna
Budgetförslaget föredrogs och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 EUR för äldre medlemmar, 20 EUR för studerande och 15 EUR för medlemmar av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland). Bilaga 5.

§ 8.     Val av styrelseordförande för år 2005
Till styrelseordförande för år 2005 valdes Derek Fewster.

§ 9.     Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2005–31.12.2006. Laura Mattsson och Aapo Roselius, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot istället för Alexandra Ramsay, som var i tur att avgå och avsagt sig omval, valdes fil.lic. Walter Fortelius. (Ett års mandatperiod återstår för Kim Björklund, Michaela Bränn och Peter Stadius.)

§ 10.     Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2005–31.12.2007
Henrik Knif och Minna Sarantola-Weiss, som var i tur att avgå, omvaldes för perioden 1.1.2005–31.12.2007. Redaktionsrådsledamöterna Tom Gullberg och Mikko Majander, vars nuvarande mandatperiod sträcker sig till utgången av år 2005, omvaldes likaså för perioden 1.1.2005–31.12.2007.

§ 11.     Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2005
Till kommittén valdes: Henrik Meinander, innehavaren av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet (självskriven), Jessica Parland-von Essen, Henrika Tandefelt och Aapo Roselius (föreningens representant). Mötet noterade även att priset detta år för första gången utdelats för en engelskspråkig avhandling författad av en utländsk medborgare, fil.mag. Kjersti Overland.

§ 12.     Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2005
Till kommittén valdes: Lars Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), Laura Kolbe, Alexandra Ramsay och Minna Sarantola-Weiss.

§ 13.     Val av två revisorer samt suppleanter för dessa
Till nya revisorer för räkenskapsperioden 2005 valdes ekon.mag. Anders Borgström CGR (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och fil.kand., forskare Pertti Hakala (suppleant Annette Forsén).

§ 14.     Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 15.    Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 17.48.

In fidem

Sekreterare     Kim Björklund

Ordförande      Derek Fewster

Justerat            Pertti Hakala          Lars Karhunen

Aktuellt