c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2003

Höstmöte 2003 PROTOKOLL

 

Tid:   Onsdag 19.11.2003 kl. 17.00
Plats:   Vetenskapernas hus, Helsingfors
Närvarande:   Nio (9) röstberättigade medlemmar:
Eva Ahl
Kim Björklund
Michaela Bränn
Urban Fellman
Derek Fewster
Pertti Hakala
Lars Karhunen
Alexandra Ramsay
Peter Stadius

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens ordförande Derek Fewster öppnade mötet och konstaterade nio närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 7/2003 och i annons i Hufvudstadsbladet 9.11. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Derek Fewster, till vice ordförande Urban Fellman och till sekreterare Kim Björklund.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet
Eva Ahl och Pertti Hakala valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

§ 6.     Styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen
Styrelsens förslag till stadgerevidering av § 6, § 7 och § 8, enligt Föreningsregistrets önskemål, godkändes. Bilaga 4.

§ 7.     Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2004
Verksamhetsplanen för år 2004 föredrogs och godkändes utan ändringar. Bilaga 5.

§ 8.     Styrelsens förslag till budget för år 2004 samt fastställande av årsavgifterna
Budgetförslaget föredrogs och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 EUR för äldre medlemmar, 20 EUR för studerande och 15 EUR för medlemmar av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland). Bilaga 6.

§ 9.     Val av styrelseordförande för år 2004
Till ny styrelseordförande för år 2004 valdes Derek Fewster.

§ 10.     Val av styrelseledmaöter för perioden 1.1.2004–31.12.2005. Kim Björklund och Peter Stadius, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny ledamot valdes Michaela Bränn. (Ett års mandatperiod återstår för Laura Mattsson, Alexandra Ramsay och Aapo Roselius.)

§ 11.     Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2004–31.12.2006
Nils Erik Forsgård, Rainer Knapas, John Strömberg och Henrika Tandefelt, som alla var i tur att avgå, omvaldes för perioden 1.1.2004–31.12.2006.

§ 12.     Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2004
Till kommittén valdes: Henrik Meinander, innehavaren av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet (självskriven), Minna Sarantola-Weiss, Eva Ahl och Derek Fewster (föreningens ordförande, sammankallare).

§ 13.     Val av två revisorer samt suppleanter för dessa
Till nya revisorer för räkenskapsperioden 2004 valdes ekon. mag. Anders Borgström CGR (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och fil. kand., forskare Pertti Hakala (suppleant Annette Forsén).

§ 14.     Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 15.    Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 17.53.

In fidem

Sekreterare     Kim Björklund

Ordförande      Derek Fewster

Justerat            Eva Ahl          Pertti Hakala

Bilaga 4:

Under höstmötet 19.11.2003 behandlas en justering av de nya stadgar som föreningen antog på höstmötet den 20 november 2002. Föreningsregistret har dock krävt vissa ändringar i § 6, 7 och 8.
Styrelsens förslag till de nya paragraferna, såsom registret önskat formulera dem, följer nedan.

§ 6.     Årsavgift
Årsavgiftens storlek och termin för dess erläggande bestäms av föreningens höstmöte. Föreningens medlemmar, som studerar kan beviljas sänkt årsavgift. Medlem som inte erlagt årsavgift anses enligt styrelsens beslut ha utträtt ur föreningen.

§ 7.     Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter. Styrelsens ordförande väljs för ett kalenderår i sänder, dess övriga ledamöter för två år; av dessa avgår hälften årligen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utanför styrelsen sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och tre ledamöter är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott för att bereda särskilda ärenden.

§ 8.     Föreningens namntecknare
Föreningens namn tecknas av endera ordföranden eller vice ordföranden jämte sekreteraren.

Aktuellt