c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 2002

Höstmöte 2002 PROTOKOLL

Tid:   Onsdag 20.11.2002 kl. 16.30
Plats:   Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors
Närvarande:   Sjutton (17) röstberättigade medlemmar:
Eva Ahl
Kim Björklund
Urban Fellman
Derek Fewster
Annette Forsén
Pertti Hakala
Lars Karhunen
Lars-Folke Landgrén
Laura Mattsson
Henrik Meinander
Gösta Mickwitz
Stefan Nygård
Mikael Nyholm
Henry Rask
Aapo Roselius
Peter Stadius
Charlotta Wolff

§ 1.     Mötet öppnas
Föreningens ordförande Henry Rask öppnade mötet och konstaterade sjutton närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.

§ 2.     Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär nr 8/2002 och i annons i Hufvudstadsbladet 10.11. Bilagor 2ab.

§ 3.     Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.

§ 4.     Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Henry Rask, till vice ordförande Pertti Hakala och till sekreterare Kim Björklund.

§ 5.     Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet
Eva Ahl och Stefan Nygård valdes till protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

§ 6.     Styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen
Förslaget till nya stadgar godkändes efter ändringar av § 1 och 8. Bilaga 4.

§ 7.     Styrelsens förslag till nytt reglemente för Historisk Tidskrift för Finland
Förslaget till nytt reglemente för Historisk Tidskrift för Finland godkändes efter ändring av § 3. Bilaga 5.

§ 8.     Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2003
Verksamhetsplanen för år 2003 föredrogs och godkändes utan ändringar. Bilaga 6.

§ 9.     Styrelsens förslag till budget för år 2003 samt fastställande av årsavgifterna
Budgetförslaget föredrogs och godkändes. Årsavgifterna fastställdes till 30 € för äldre medlemmar, 20 € för studerande och 15 € för medlem av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland). Bilaga 7.

§ 10.     Val av styrelseordförande för år 2003
Till ny styrelseordförande för år 2003 valdes Derek Fewster.

§ 11.     Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2003–31.12.2004
Alexandra Ramsay, som var i tur att avgå, omvaldes. Till nya ledamöter valdes Laura Mattsson och Aapo Roselius. (Ett års mandatperiod återstår för Kim Björklund, Lars Karhunen och Peter Stadius.)

§ 12.     Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2003–31.12.2005
Max Engman, Matti Klinge, Henrik Meinander och Eljas Orrman, som alla var i tur att avgå, omvaldes för perioden 1.1.2003–31.12.2005.

§ 13.     Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2003
Till kommittén valdes: Henrik Meinander, innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet (självskriven), Björn Forsén, Siv Fogelholm och Derek Fewster (föreningens ordförande, sammankallare).

§ 14.     Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa
Till nya revisorer för räkenskapsperioden 2003 valdes ekon. mag. Anders Borgström CGR (suppleant en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd revisor) och fil. kand., forskare Pertti Hakala (suppleant Annette Forsén).

§ 15.     Övriga ärenden
Styrelseledamöterna Peter Stadius och Annette Forsén avtackade å föreningens vägnar dess mångårige ordförande Henry Rask för hans insatser inom föreningen.

§ 16.     Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet kl. 18.00.

In fidem

Sekreterare     Kim Björklund

Ordförande      Henry Rask

Justerat            Eva Ahl          Stefan Nygård

Aktuellt