c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz

Gunnar Mickwitz (1906-1940)

Gunnar Mickwitz föddes i Åbo år 1906. Han blev student från Svenska Normallyceum 1924 och inriktade i början sina historiska studier på antikens ekonomi och historia. Fil. kand. blev han 1929 vid Helsingfors universitet.

År 1932 disputerade Gunnar Mickwitz för doktorsgraden på sin banbrytande avhandling Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr. Den byggde på ett vidlyftigt både litterärt och numismatiskt material och gav en ny bild av de ekonomiska förhållandena i kejsartidens Rom.

Tack vare stipendiemedel från universitetet kunde Gunnar Mickwitz under 1930-talet ägna största delen av sin tid åt forskning. Han övergick till studiet av kontinuiteten mellan antiken och den europeiska medeltiden och utgav 1936 Die Kartellfunktionen der Zünfte, som klarlade djupa sammanhang i det europeiska skråväsendets utveckling. Efter fortsatta arkivstudier främst i Revals rikhaltiga arkiv utkom 1938 Aus Revaler Handelsbüchern, som gav ny kunskap om Hansan och dess handelsorganisation i Östersjöområdet.

I 1930-talets ofta markant provinsiella Finland representerade Gunnar Mickwitz en forskarpersonlighet som förstod det betydelsefulla i att träda fram på ett internationellt forum. I sin forskargärning företrädde han därför sådant som först senare blev en naturlig del i finländsk forskning.

Aktuellt

29.10.2018

4.12.2018 Föredragsafton: Helsingfors-Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Juha-Matti Granqvist tisdagen 4 »

29.10.2018

28.11.2018 Höstmöte och föredragsafton: Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 med Henrik Meinander och Ainur Elmgren

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 28 november 2018 kl. 17.15 »

6.9.2018

12.10.2018 Utställningsbesök: Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 »