c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2016

Pressmeddelande januari 2016
Fritt för publicering

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Evelina Wilson

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 25:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) för pro gradu-avhandlingen Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808–1852 i Finland. Priset utdelas den 10 januari 2017 av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

Evelina Wilson undersöker i sin avhandling pro gradu kvinnliga ståndspersoners förhållande till sjukdom och död i Finland under början av 1800-talet. Hon utreder med hjälp av brev och privata dagböcker hur vardagen såg ut för fyra långvarigt sjuka kvinnor samt hur de och deras närstående beskrev sjukdomen och den väntande döden. Hon visar att sjukdom och hälsa var starkt sammankopplade och att förhållningssättet till döden kan ses som en del av förhållningssättet till sjukdomen. Samtidigt diskuterar hon även de sjuka kvinnornas syn på sin egen kvinnoroll samt synen på kvinnlighet, hälsa och ohälsa i högreståndsmiljöer.

Wilson tar med sin avhandling fasta på sjukdom och död ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I arbetet för hon en intressant diskussion med den tidigare forskningen om sjukdom och kvinnors roll i 1800-talets högreståndsmiljöer. Med sin avhandling argumenterar hon mot bilden av den sysslolösa högreståndskvinnan vars sjukroll har uppfattats som en del av 1800-talets kvinnoideal. Hon visar att kvinnornas sjukroll ofta avvisades till förmån för de plikter som förknippades med kvinnorollen i högreståndsmiljöer.

Wilsons arbete är väl skrivet och håller genomgående en hög språklig nivå. Det visar även prov på förmåga till självständig problemformulering och avgränsning. Avhandlingen utgör ett utmärkt komplement till den existerande forskningen kring sjukdoms- och medicinhistoria.

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången år 1992.

I priskommittén för läsåret 2015–2016 har suttit t.f. professor Björn Forsén, FD Kasper Kepsu samt Historiska föreningens ordförande, FM Julia Dahlberg.

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande

Julia Dahlberg

Julia.dahlberg@helsinki.fi

0400-645403

Mer om Gunnar Mickwitz fond och priset på adressen: http://www.historiskaforeningen.fi/fonderna/gunnar-michwitz-fond 

Aktuellt