c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2015

Pressmeddelande
Får publiceras genast
 

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Tomi Ståhlberg

 
Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Tomi Ståhlberg för pro gradu-avhandlingen Arktisk utpost eller port till rikedom? Petsamos betydelse för Finlands utrikeshandel under 1930-talet. Priset utdelas fredagen 27 november av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.
 
Tomi Ståhlberg undersöker i sin avhandling pro gradu Finlands utrikeshandel via Petsamo under 1930-talet. Han utreder de ekonomiska förutsättningarna för handelsrutten samt vilka åtgärder och investeringar den finska statsmakten gjorde för att gynna den. Samtidigt diskuterar han även det allmänna mönstret för denna utrikeshandel samt vilken utdelning den i praktiken hade. 
 
Inom historieforskningen finns ett nyvaknat intresse för de arktiska områdena. Ståhlbergs avhandling tar sig sålunda an ett dagsaktuellt ämne. Med hjälp av ett brett källmaterial som omfattar bl.a. brevsamlingar och handelsstatistik, påvisar Ståhlberg att handelsruttens ekonomiska utdelning blev klart mindre än förväntat. Detta berodde till stor del på att statsmakten inte satsade tillräckligt med resurser för att göra den isfria hamnen i norr till ett konkurrenskraftigt alternativ i utrikeshandeln. 
 
Ståhlbergs avhandling är ett väl skrivet och gediget dokumenterat arbete som genomgående präglas av en utmärkt förmåga att kombinera och analysera källor på ett innovativt sätt. Avhandlingen utgör ett intressant komplement till den tidigare publicerade litteraturen om 1930-talets visioner kring Petsamos betydelse för Finland. 
 
Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången år 1992.
 
I priskommittén för läsåret 2014–2015 har suttit professor Henrik Meinander, t.f. professor Björn Forsén, Historiska föreningens ordförande, FM Julia Dahlberg, FD Jani Marjanen och FM Lotta Nylund.
 

Aktuellt