c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2013

Pressmeddelande 2.12.2013

Det tjugoandra Gunnar Mickwitz-priset 2013

 

Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Lotta Nylund för pro gradu-avhandlingen Naturalismens problematik: C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886. Priset utdelas den 2 december av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången år 1992. I priskommittén för läsåret 2012–2013 har suttit professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Elisabeth Stubb och fil. mag. Sophie Holm.

Lotta Nylund undersöker i sin avhandling pro gradu den livliga konstdebatten kring realismen och naturalismen i 1870- och 1880-talens Finland. Nylund framför en mera nyanserande tolkning kring de olika åsiktgruppernas ställningar och skiljelinjer än vad som varit gängse i tidigare forskning. Helena Westermacks humanistiska livsåskådning står i denna tolkning inte kategoriskt som en motpol till de etablerade auktoriteterna J. J. Tikkanen och C. G. Estlander. Nylund sätter också sitt forskningsämne i ett internationellt perspektiv, och då speciellt med hänvisning till den viktorianska författarinnan George Eliot som jämförande exempel. Nylunds arbete bevisar på ett övertygande sätt hur det inte rådde ett kategoriskt motsatsförhållande mellan naturalismens och realismens idévärld och den idealistiska konstsyn som hade dominerat tidigare under 1800-talet.   

Nylund erhöll vitsordet eximia cum laude approbatur för sin avhandling.
 

För mera information, kontakta:

Peter Stadius, ordförande för Historiska föreningen (peter.stadius[at]helsinki.fi, 050-5256418)
 

Aktuellt