c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2012

Pressmeddelande 19.11.2012

Det tjugoförsta Gunnar Mickwitz priset 2012


Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Mathias Haeggström för pro gradu-avhandlingen Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt. Priset utdelas den 19 november av Helsingfors universitets rektor, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

I priskommittén för läsåret 2011–2012 har suttit professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Kristina Ranki.

Mathias Häggström undersöker i sin avhandling pro gradu hur kvinnans roll i
samhället debatterades under nämnda period i vårt land. Häggström analyserar produktionen
av olika s.k. repertoarer om kvinnans roll i samhället, och visar vilket innehåll dessa
hade och vilka normativa gränser dessa skapade. En central frågeställning är vilken typ av skolundervisning och utbildning som ansågs passande för kvinnor. En annan central frågeställning var om kvinnan var lämpad för ett aktivt samhällsdeltagande utanför hemmet, i offentligheten. Haeggström visar hur starkt man vid nämnda tid såg samhället indelat i en manlig och kvinnlig sfär.

Haeggström erhöll vitsordet magna cum laude approbatur för sin avhandling.

Aktuellt