c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2012

Pressmeddelande 19.11.2012

Det tjugoförsta Gunnar Mickwitz priset 2012


Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Mathias Haeggström för pro gradu-avhandlingen Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt. Priset utdelas den 19 november av Helsingfors universitets rektor, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

I priskommittén för läsåret 2011–2012 har suttit professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Kristina Ranki.

Mathias Häggström undersöker i sin avhandling pro gradu hur kvinnans roll i
samhället debatterades under nämnda period i vårt land. Häggström analyserar produktionen
av olika s.k. repertoarer om kvinnans roll i samhället, och visar vilket innehåll dessa
hade och vilka normativa gränser dessa skapade. En central frågeställning är vilken typ av skolundervisning och utbildning som ansågs passande för kvinnor. En annan central frågeställning var om kvinnan var lämpad för ett aktivt samhällsdeltagande utanför hemmet, i offentligheten. Haeggström visar hur starkt man vid nämnda tid såg samhället indelat i en manlig och kvinnlig sfär.

Haeggström erhöll vitsordet magna cum laude approbatur för sin avhandling.

Aktuellt

29.10.2018

4.12.2018 Föredragsafton: Helsingfors-Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Juha-Matti Granqvist tisdagen 4 »

29.10.2018

28.11.2018 Höstmöte och föredragsafton: Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 med Henrik Meinander och Ainur Elmgren

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 28 november 2018 kl. 17.15 »

6.9.2018

12.10.2018 Utställningsbesök: Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 »